Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Kałuszynie

Dostępność cyfrowa

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.kaluszyn.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Strona nie posiada:

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających WAVE oraz na podstawie samooceny.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-16

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Biblioteki Publicznej w Kałuszynie przy ulicy Warszawskiej 39 częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Utrudnienia: