Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Kałuszynie

 

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

      
  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Anna Andrzejkiewicz.
  • E-mail: biblioteka@kaluszyn.pl
  • Telefon: 25 757 60 85

 

Każdy ma prawo:

      
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

      
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie
  • Adres: Biblioteka Publiczna w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn, ul Warszawska 39
  • E-mail: biblioteka@kaluszyn.pl
  • Telefon: 25 757 60 85

 

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie , 05-310 Kałuszyn, ul. Warszawska 39

- To budynek posiadający dwie kondygnacje;

- Do budynku prowadzi jedno wejście dla czytelników;

- Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami;

- Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku biblioteki i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

- Przy wejściu znajduje sie punkt informacyjny;

- W budynku biblioteki nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

- Budynek nie posiada dźwigów osobowych;

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a; 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Do budynku prowadzi wejście główne z podjazdem dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytaż i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.