Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Gospodarka Odpadami - Opłaty za wywóz odpadów

Od 1 lutego 2016 mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację odpadów płacą 6,5 zł od zamieszkałej osoby na miesiąc a mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów płacą 16 zł od zamieszkałej osoby na miesiąc.
Powyższy obowiązek dotyczy również spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, na konto gminy nr 82 9226 0005 0024 1461 2000 0010 lub u inkasenta zbierającego podatki, raz na kwartał za trzy miesiące, w terminach:

 • do dnia 15 marca za pierwszy kwartał;
 • do dnia 15 maja za drugi kwartał;
 • do dnia 15 września za trzeci kwartał;
 • do dnia 15 listopada za czwarty kwartał.

W ramach wniesionej opłaty bezpośrednio z posesji odbierane są następujące odpady:

 • worek niebieski – papier,
 • żółty –  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
 • zielony –  opakowania szklane,
 • brązowy –  bioodpady,
 • biały –  popiół z węgla kamiennego,
 • czarny – odpady zmieszane,
 • gabaryty 2 razy w roku.


Wnoszona przez mieszkańców opłata sfinansuje koszt całego systemu związanego z gospodarką odpadami komunalnymi, m.in. zakup worków i kontenerów, odbiór i składowanie odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dodatkowe informacje