Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja podatkowa - Podatek od nieruchomości

 

Przedmiot opodatkowania:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy:

  • właściciele
  • użytkownicy wieczyści
  • samoistni posiadacze
  • w niektórych przypadkach - posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty:

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, informacje (deklaracje) sporządzone na formularzach według wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy:

·         informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcieobowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,

  • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.


Informacje i deklaracje podatkowe:

Wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego leśnego: 

-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.pdf


Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości: 

-Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

- Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc


Stawki podatku

Wysokość stawek podatku określa, w drodze uchwały Rada Gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

 

 Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

  • osoby fizyczne - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Konto na które należy wpłacać podatek:

Nr 29922400070000966720000010 Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

W tytule wpłaty należy podać numer decyzji.

 

Dodatkowe informacje