Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja podatkowa - Podatek rolny

 

Podatek rolny

 

Stawki podatku

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: 2,5 q żyta - od l ha przeliczeniowego
 • dla pozostałych gruntów rolnych: 5 q żyta - od 1 ha fizycznego 
  - obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Podatnicy:

 • właściciel gruntów,
 • posiadacz samoistny gruntów,
 • użytkownik wieczysty gruntów, 
 • posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  
 • dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów informacje (deklaracje), sporządzone na formularzach według wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy:

 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym uchwały Rady Gminy).

Informacje i deklaracje podatkowe

Wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego leśnego


Wzór deklaracji na podatek rolny

 

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych

Przeliczniki powierzchni użytków zostały określone w art.4 ust.5-7 ustawy o podatku rolnym.

Od 2016 roku obowiązują nowe zasady przeliczania użytków rolnych:

 • Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
 • Rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • Grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
 • Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • Grunty pod stawami niezarybionymi  - 1 ha fiz = 0,2 ha przel.
 • Grunty pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem           -  1 ha fiz = 1 ha przel.
 • Grunty pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb - 1 ha fiz = 0,2 ha przel.

Terminy i sposoby płatności:

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.


W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo            w terminie płatności pierwszej raty.

Konto na które należy wpłacać podatek:

Nr     29922400070000966720000010    Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

W tytule wpłat należy podać numer decyzji.

 

 

 

Dodatkowe informacje