Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja podatkowa - Podatek leśny

 

Podatek leśny na rok 2019  - (stawka ustawowa - 42,2356 zł z 1ha)

Stawki podatku leśnego

  • od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są:

  • lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.


Podatnicy:

  • właściciel lasów,
  • posiadacz samoistny lasów,
  • użytkownik wieczysty lasów,
  • posiadacz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu informacje (deklaracje), sporządzone na formularzach według wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy:

  • informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
  • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Informacje i deklaracje podatkowe:

Wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego leśnego 


Wzór deklaracji na podatek leśny

 

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).


Terminy i sposoby płatności

  • osoby fizyczne - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej -  do 15 dnia każdego miesiąca

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo         w terminie płatności pierwszej raty.

Konto na które należy wpłacać podatek:

Nr29922400070000966720000010 Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

 

W tytule wpłaty należy podać numer decyzji.

 

 

Dodatkowe informacje