Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Co grozi za palenie odpadami?

Przypominamy, że spalanie wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, opakowań i kartonów po napojach, malowanego, konserwowanego drewna na przykład ze starych mebli, sklejek, płyt wiórowych, opon, ubrań oraz innych odpadów prowadzi do znacznego zanieczyszczenia powietrza, które wdychamy.

 

W spalinach pochodzących ze spalania odpadów możemy znaleźć: pyły, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć, chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny. Przy spalaniu popularnego PVC, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie powstaje chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Spalając pianki poliuretanowe (buty, odzież, meble) do powietrza emitowany jest cyjanowodór, który tworzy z wodą kwas pruski. Spalając sklejkę płyty wiórowe emitujemy formaldehyd. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. typu PET (worki foliowe, odpady z gumy czy lakierowane materiały) w wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny.

Emitowane podczas spalania odpadów szkodliwe substancje są stosunkowo ciężkie, szybko osiądą na terenie działki zatruwając glebę, na której nierzadko hodujemy warzywa i owoce na własne potrzeby.

Jest jeszcze aspekt techniczny palenia odpadami w domowych piecach. Mokra sadza zatyka przewody kominowe, a cofający się w przewodach kominowych tlenek węgla może zatruć domowników.

Odpady palone w piecu to wykroczenie!

Organami właściwymi do podejmowania działań kontrolnych zmierzających do zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu z odpadami jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Nawiązując do powyższego, zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Należy także dodać, iż właściciele nieruchomości, których prawo własności zostało naruszone przez immisję, mogą dochodzić swoich praw na drodze cywilnoprawnej, występując do sądu powszechnego przeciwko naruszeniu swoich praw na drodze cywilnoprawnej, występując do sądu powszechnego przeciwko właścicielom sąsiednich nieruchomości, z roszczeniami o zaniechaniu naruszeń.

Zgodnie z art. 171 ustawy o odpadach nieprzestrzeganie prawa w przypadku termicznego przekształcania odpadów podlega karze aresztu lub grzywny (w kwocie od 20 zł do 5000 zł).

Dodatkowe informacje