Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja o konkursie na opracowanie RP

Zarząd Województwa Mazowieckiego w listopadzie 2016 ogłosił II edycję konkursu na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego.

Konkurs był organizowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Instytucją ogłaszającą konkurs w imieniu Województwa była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs miał na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

Dofinansowanie było przyznane na działania gmin w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE na realizację projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach Konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Regulaminie konkursu dotacji.

W ramach konkursu Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie złożonego wniosku na opracowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2016 – 2022” Wartość całkowita wynosi 21 000,00 zł natomiast dofinansowanie wynosi 18 900,00 zł. 

Dodatkowe informacje