Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie

Burmistrz Kałuszyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie, ul. Pocztowa 4

 

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek /Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zmianami/.

 

  1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie,

2)      poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający z szczególności informację o :

-        stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

-        stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

-        stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, którym mowa w pkt 3,

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego albo postępowanie dyscyplinarne,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zmianami/,

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów /Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm/,

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczoną  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zmianami/ lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. z 201 6 r. poz.1842  z późn. zmianami/ - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 922/ w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem :

          Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie” w terminie do 05 maja 2017 r. do godz. 15.oo

             na adres :

            Urząd Miejski w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Kałuszyna.

 

   O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

 ogłoszenie.pdf

 

Dodatkowe informacje