Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Uroczyste podpisanie trzech umów

W dniu 07.11.2017 w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie odbyło się Podpisanie trzech umów dotyczących realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dofinansowanie otrzymały: Gmina Kałuszyn, Gmina Bielany oraz Miasto Mińsk Mazowiecki.Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach w gminie Kałuszyn

Do gminy Kałuszyn trafi blisko 430 tys. zł wsparcia unijnego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach. W ramach projektu wykonane zostaną m.in.: utwardzenie terenu i drogi dojazdowej, nasadzenia zieleni oraz oznakowania poziome. Zakupione zostaną tablice informacyjne i ławki. Ponadto na terenie PSZOK zainstalowane zostaną różnego rodzaju kontenery: otwarte – na czysty gruz betonowy i na odpady wielkogoabarytowe, zamknięte – na surowce wtórne oraz kontenery na odpady niebezpieczne i odpady do ponownego użycia.
Realizacja projektu ułatwi mieszkańcom dostęp do punktu selektywnej zbiórki i umożliwi bezpłatne przekazywanie odpadów. Zapobiegnie też powstawaniu „dzikich wysypisk”. 

Tytuł projektu: Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice
Beneficjent: Gmina Kałuszyn
Całkowita wartość projektu: 868 640,90 zł
Kwota dofinansowania: 428 070,75 zł
Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

Umowę o dofinansowanie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, Marian Soszyński – burmistrz gminy Kałuszyn, Maria Bugno – skarbnik gminy Kałuszyn.

Gmina Bielany otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:  Budowa PSZOK w miejscowości Wiechetki Małe gmina Bielany
Gmina Bielany wsparcie unijne w wysokości 370 tys. zł przeznaczy na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wiechetki Małe. Rozbudowa PSZOK-u obejmie wykonanie boksów żelbetowych na odpady segregowane oraz utwardzenie i ogrodzenie działki. W ramach inwestycji zakupiona zostanie również działka o powierzchni 53 arów. Ponadto w PSZOK-u powstaną punkt napraw oraz punkt przyjmowania rzeczy używanych.

Tytuł projektu: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Wiechetki Małe gmina Bielany
Beneficjent: Gmina Bielany
Całkowita wartość projektu: 510 059,99 zł
Kwota dofinansowania: 373 795,93 zł
Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami
Umowę o dofinansowanie projektów podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc,  Krystyna Długołęcka – sekretarz gminy Bielany, Barbara Zawadzka – skarbnik gminy Bielany.


Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie na realizację projektu:  Budowa systemu ostrzegania i alarmowania w Mińsku Mazowieckim
Dzięki wsparciu unijnemu w wysokości blisko 260 tys. zł w Mińsku Mazowieckim powstanie system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Będzie to dziewięć punktów alarmowych składających się z nowoczesnych syren elektronicznych szczelinowych z urządzeniami do włączania, sterowania, kontroli i monitorowania. Zostaną one połączone z miejską i wojewódzką centralą alarmową. Dodatkowo zaplanowano doposażenie systemu w urządzenia do monitorowania takie jak stacja pogody i detektory do wykrywania skażeń chemicznych i skażeń promieniotwórczych.
Projekt swym zasięgiem obejmie teren gminy miejskiej Mińsk Mazowiecki tj. ok. 36 tys. mieszkańców.
Centrala alarmowa zamontowana zostanie w Zespole Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 1. Punkty alarmowe zaś zostaną rozmieszczone w różnych rejonach miasta: centrum miasta – ul. Konstytucji 3 Maja 10 i ul. Siennicka 17, część północna – ul. Małopolska 11 i ul. Budowlana 2, część wschodnia – ul. Dąbrówki 43 i skrzyżowanie ul. Klonowej z ul. Spacerową, część południowa – ul. Sosnkowskiego 16 i ul. Osiedlowa 8 oraz część zachodnia –ss ul. Wyszyńskiego 56.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone również wśród mieszkańców działania informacyjne na temat zagrożeń, sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych.

Tytuł projektu: Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Miasta Mińsk Mazowiecki
Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 323 490,00 zł
Kwota dofinansowania: 258 792,00 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Umowę o dofinansowanie projektów podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, Marcin Tomasz Jakubowski – burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki, Grażyna Stachowicz – skarbnik miasta Mińsk Mazowiecki.
 

zdjęcia...

 

 

 

Dodatkowe informacje