Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Mazowieckie barwy wolontariatu

Termin zgłaszania kandydatów
12 września 2018
regulamin dostępny na stronie www.dialog.mazovia.pl
konkurs pod auspicjami mazowieckiej rady działalności pożytku publicznego
oraz
centrum wolontariatu

 

REGULAMIN KONKURSU
„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – edycja 2018

 

 

§ 1. Cele i zadania konkursu

 

1.    Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”, jest etapem wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu” (http://wolontariat.org.pl/barwy-wolontariatu), którego organizatorem jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, reprezentowana na terenie województwa mazowieckiego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

2.    W ramach Konkursu w województwie mazowieckim zostaną wyłonieni laureaci regionalni, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim konkursu „Barwy Wolontariatu”.

 

3.    Celami Konkursu są:

1)    popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,

2)    propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu,

3)    poszerzanie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu
i zakresu pracy wolontariuszy,

4)    zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

 

§ 2. Organizatorzy konkursu

 

1.    Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.

2.    Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

 

§ 3. Adresaci konkursu

 

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami
i wspierających ruch wolontariacki w Polsce.

 


§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie

 

1.    Nominowani do Konkursu mogą być:

1)    pojedynczy wolontariusze;

2)    grupy wolontariuszy;

3)    rodziny,

którzy/które swoją aktywność wolontariacką realizują w dowolnym obszarze życia społecznego.

 

2.    Zgłoszeń kandydatów, o których mowa w ust. 1 mogą dokonywać:

1)    organizacje pozarządowe;

2)    grupy samopomocowe;

3)    instytucje państwowe;

4)    instytucje samorządowe;

5)    podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;

6)    osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;

7)    wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury).

 

3.     Zgłoszeń do konkursu  dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu.

 

4.    W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby wskazane w ust. 2 pkt 6-7 konieczne jest pisemne potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć. Potwierdzenie należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.

 

5.    Jeden podmiot może zgłosić od 1 do 5 kandydatur. Dla każdej kandydatury należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.

 

6.    Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanych kandydatów, o których mowa w ust. 1. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik, jednak musi odnosić się do spełniania przez osobę nominowaną kryteriów, o których mowa w § 6 Regulaminu. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach w formacie A4 i być sporządzony w formie maszynopisu, wydruku komputerowego lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

 

7.    Materiały inne niż wspomniane w ust. 6 (np.: filmy, materiały audio, prezentacje multimedialne) nie będą brane pod uwagę ze względu na brak możliwości dostarczenia ich członkom Kapituły, o której mowa w § 7 Regulaminu.

 

 

 


 

§ 5. Termin  zgłaszania kandydatów do konkursu

 

1.    Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 12 września 2018 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

2.    Kandydatów do konkursu należy zgłaszać na adres:

1)    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa – osobiście lub za pośrednictwem poczty;

2)    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – pocztą elektroniczną.

 

3.    W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą elektroniczną formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie faktu działalności wolontariusza, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4 powinny mieć formę skanu (w formacie pdf) i zawierać podpisy nominowanych do konkursu i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza.

 

§ 6. Kryteria oceny zgłoszeń

 

Przy ocenie zgłoszonych kandydatów brane będą pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie; innowacyjność; skuteczność;  partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

 

§ 7. Rozstrzygnięcie konkursu

 

1.    Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Kapituła Konkursu powołana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

2.    W skład Kapituły Konkursu wejdzie:

1)    dwóch przedstawicieli Marszałka Województwa Mazowieckiego;

2)    dwóch przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;

3)    przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

3.    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 20 października 2018 r.

 

4.    Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze trzech laureatów: I, II, III miejsca.

 

5.    Kapituła może również przyznać wyróżnienia.

 

6.    Wyniki Konkursu zostaną przesłane do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
w Warszawie oraz opublikowane na stronach: www.mazovia.pl
i www.dialog.mazovia.pl.

 

7.    Laureaci konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu zostaną zakwalifikowani do finału ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”.

§ 8. Dane osobowe

 

1.    Kandydaci wyrażają, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym.

2.    Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego – dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP: /umwm/esp;

3.    Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: tel: (022) 5979663; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.    Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO:

1)    w celu przeprowadzenia konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu – edycja 2018” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu;

2)    zostaną udostępnione Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz opublikowane na stronach: www.mazovia.plwww.dialog.mazovia.pl (dotyczy wyróżnionych i laureatów konkursu);

3)    będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

4)    nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu – edycja 2018”. Niepodanie ich uniemożliwi dokonanie oceny zgłoszenia i tym samym dalszy udział w konkursie.

6.    Kandydatom przysługuje prawo:

1)    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

2)    usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;

3)    cofnięcia zgody, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§ 9. Wykorzystania wizerunku

 

1.    Kandydaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) w sprawach związanych z konkursem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu – Edycja 2018”, w szczególności dotyczących przyznania nagród i wyróżnień poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu.

2.    Zgoda, o której mowa w ust. 1. jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialne.

3.    Dla potrzeb konkursu wizerunek kandydata może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

4.    Zgoda, o której mowa w ust. 1. obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego -  www.mazovia.pl, pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Mazowsze. serce Polski” oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

 

 

formularz zgłoszenia

 

 

 

Dodatkowe informacje