Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja podatkowa

 

Zbiór informacji dotyczących opłat i podatków lokalnych

 


Uchwały 2018r.

 

 

 

 

Uchwały 2017r.

 

 

 

 

Uchwały 2016r.

 

 

 

 

 


 

Wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego leśnego:


Wzór deklaracji na podatek rolny:


Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości:


Wzór deklaracji na podatek leśny:


Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1:

 

 


 

Przedmiot opodatkowania:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy:

 • właściciele
 • użytkownicy wieczyści
 • samoistni posiadacze
 • w niektórych przypadkach - posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty:

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, informacje (deklaracje) sporządzone na formularzach według wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy:

·         informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcieobowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,

 • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.


Informacje i deklaracje podatkowe:

Wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego leśnego: 

-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.pdf


Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości: 

-Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

- Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc


Stawki podatku

Wysokość stawek podatku określa, w drodze uchwały Rada Gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

 

 Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

 • osoby fizyczne - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Konto na które należy wpłacać podatek:

Nr 82 9226 0005 0024 1461 2000 0010 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki.

W tytule wpłaty należy podać numer decyzji.

 


 

Podatek rolny na rok 2016

 • dla gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego – 100,00 zł z 1ha przeliczeniowego
 • dla gruntów do 1 ha  - 200,00 zł z 1ha fizycznego

Stawki podatku

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: 2,5 q żyta - od l ha przeliczeniowego
 • dla pozostałych gruntów rolnych: 5 q żyta - od 1 ha fizycznego 
  - obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Podatnicy:

 • właściciel gruntów,
 • posiadacz samoistny gruntów,
 • użytkownik wieczysty gruntów, 
 • posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  
 • dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów informacje (deklaracje), sporządzone na formularzach według wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy:

 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym uchwały Rady Gminy).

Informacje i deklaracje podatkowe

Wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego leśnego


Wzór deklaracji na podatek rolny

 

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych

Przeliczniki powierzchni użytków zostały określone w art.4 ust.5-7 ustawy o podatku rolnym.

Od 2016 roku obowiązują nowe zasady przeliczania użytków rolnych:

 • Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
 • Rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • Grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
 • Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • Grunty pod stawami niezarybionymi  - 1 ha fiz = 0,2 ha przel.
 • Grunty pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem           -  1 ha fiz = 1 ha przel.
 • Grunty pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb - 1 ha fiz = 0,2 ha przel.

Terminy i sposoby płatności:

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.


W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo            w terminie płatności pierwszej raty.

Konto na które należy wpłacać podatek:

Nr     82 9226 0005 0024 1461 2000 0010    Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki.

W tytule wpłat należy podać numer decyzji.

 

Dochód z pracy w gospodarstwie rolnym

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego w 2014 roku wyniósł  2 506,00 zł.

 


 

Podatek leśny na rok 2016  - (stawka ustawowa - 42,1894 zł z 1ha)

Stawki podatku leśnego

 • od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są:

 • lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.


Podatnicy:

 • właściciel lasów,
 • posiadacz samoistny lasów,
 • użytkownik wieczysty lasów,
 • posiadacz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu informacje (deklaracje), sporządzone na formularzach według wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy:

 • informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Informacje i deklaracje podatkowe:

Wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego leśnego 


Wzór deklaracji na podatek leśny

 

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).


Terminy i sposoby płatności

 • osoby fizyczne - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej -  do 15 dnia każdego miesiąca

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo         w terminie płatności pierwszej raty.

Konto na które należy wpłacać podatek:

Nr 82 9226 0005 0024 1461 2000 0010 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki.

 

W tytule wpłaty należy podać numer decyzji.

 

 


Przedmiot opodatkowania

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż  12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

Podatnicy

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

·         środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

·         środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),

·         środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja  organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

·         środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została  decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,

·         upłynął czas, na który pojazd powierzono.

 

Stawki podatku
Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku). Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.


 

Czynności i dokumenty

Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym Rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Terminy i sposoby płatności podatku

Podatek – co do zasady – wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Konto na które należy wpłacać podatek:

Nr 82 9226 0005 0024 1461 2000 0010 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki

 

 

ZŁOTY UŁAN

Złoty Ułan – Pierwszy W POLSCE POZŁacany POMNIK
KU CZCI POLSKIEJ KAWALERII

 

W 75. rocznicę bitwy pod Kałuszynem, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, został odsłonięty pomnik Złotego Ułana. Jest to pierwszy w Polsce pomnik pozłacany zbudowany ku czci całej Polskiej Kawalerii i rtm. Andrzeja Żylińskiego. Ma na celu krzewienie pamięci o wspaniałych zwycięstwach polskiej jazdy i odkłamywanie funkcjonującego przez lata mitu o szarżach polskich ułanów na niemieckie czołgi, który pomimo braku potwierdzenia w faktach głęboko zakorzeniły się w społecznej świadomości. Pomnik powstał z inicjatywy Jana Żylińskiego, syna rtm. Andrzeja Żylińskiego, który dowodząc zwycięską szarżą 4 szwadronu 11 Pułku Ułanów rozpoczął bitwę pod Kałuszynem. Propozycja uczczenia bohaterów została entuzjastycznie przyjęta przez burmistrza miasta Mariana Soszyńskiego, który zaangażował się w realizację pomysłu. Uchwałą Rady Gminy wydano zgodę na budowę i udostępniono parcelę, gdzie stanął pomnik. Rzeźba jest dziełem znanego poznańskiego artysty Roberta Sobocińskiego.

 

Przesłaniem tego pomnika jest odwaga. Bez odwagi nie ma szczęścia, nie ma spełnienia, nie ma sukcesów i nie ma Polski. Złoty Ułan jest pomnikiem ku czci mojego ojca i wszystkich polskich ułanów walczących podczas II wojny światowej. Wybudowałem go, żeby przypomnieć Polakom jak odważna i mocna może być Polska. W przeszłości wielokrotnie była supermocarstwem ducha
i może nim być także teraz! Najlepszym przykładem tego przesłania jest kawaleria – symbol odwagi, wyobraźni, zdecydowania i energii. Chcę, aby dzieło mojego ojca stało się wzorem i inspiracją dla przyszłych pokoleń
- mówił podczas ceremonii odsłonięcia Złotego Ułana jego fundator Jan Żyliński, znany wśród londyńskiej polonii arystokrata, biznesmen i działacz charytatywny.

 

Pomnik Złotego Ułana wart ponad milion złotych jest prawie w całości finansowany przez Jana Żylińskiego. Został zaprojektowany przez poznańskiego rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego. Wykonany z pozłacanego brązu, osadzony na cokole z czerwonego granitu ma 8 metrów wysokości i waży ponad 30 ton. Przedstawia ułana na koniu z wzniesioną do góry szablą będącą sygnałem do walki. Jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie pomnikiem pozłacanym. Jego olśniewająca złota kolorystyka ma przypominać o tym, co Polacy jako naród mamy w sobie najlepszego.


Złoty Ułan powstał, aby krzewić pamięć o wspaniałych zwycięstwach Kawalerii Polskiej. Ma także na celu odkłamywanie historii m.in. funkcjonującego przez lata mitu o szarżach polskich ułanów na niemieckie czołgi, rozpowszechnionego przez faszystowską a potem komunistyczną propagandę, który pomimo braku potwierdzenia w faktach historycznych zakorzenił się głęboko w świadomości Polaków i obcokrajowców, i został niefortunnie utrwalony w filmie "Lotna" Andrzeja Wajdy.

 

Ppłk. Zbigniew Makowiecki, najstarszy uczestnik Kampanii Wrześniowej, Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii II RP napisał: Słynne szarże jazdy polskiej nie doczekały się swoich pomników. Żaden godny pomnik nie głosi chwały zwycięskich szarż pod Chocimiem, Samosierrą, Kircholmem. Nareszcie jednak po 75 latach powstał wspaniały pomnik Złotego Ułana upamiętniający zwycięską szarżę pod Kałuszynem oraz 13 innych szarż Kampanii Wrześniowej.

 

Uroczyste odsłonięcie monumentu poprzedziła Msza święta odprawiona w kościele parafialnym i salwa honorowa, która kończyła apel żołnierzy polskiej jazdy poległych w walce za ojczyznę. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: fundator pomnika Jan Żyliński i jego brat Marek, Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński, Ppłk. Zbigniew Makowiecki - Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii, Waldemar Strzałkowski - przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Czesław Mroczek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością także m.in. Zvi Kamionka - ostatni żyjący świadek wydarzeń 1939 r. i były mieszkaniec Kałuszyna, Anna Maria Anders - córka gen. Władysława Andersa, prof. Juliusz Chrościcki - Przewodniczący Komitetu o Sztuce PAN, dr Marek Stella-Sawicki MBE KM - Prezes Polish Heritage Society UK, gen. bryg. Krzysztof Szymański – Dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa  Narodowego, Karola Skowrońska - Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Polskiej Jazdy w  Grudziądzu i liczne delegacje organizacji i stowarzyszeń kultywujących tradycje kawalerzystów. Uroczystość odsłonięcia pomnika Złotego Ułana odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 

Po uroczystości odbyła się inscenizacja szarży oraz pokaz umiejętności kawaleryjskich z udziałem ponad 80 jeźdźców konnych. Jan Żyliński oraz władze Kałuszyna zapowiadają coroczne obchody Dnia Złotego Ułana, podczas których odbędą się m.in. koncert z udziałem ciekawych artystów, pokaz umiejętności kawaleryjskich i rekonstrukcja szarży. Powstaje także fundacja "Złoty Ułan", która ma służyć pielęgnowaniu pamięci o wspaniałych dokonaniach i tradycjach polskiej kawalerii, oraz edukacji historycznej dzieci i młodzieży.

 

 http://www.złotyułan.pl

 

Więcej informacji na profilu na Facebooku.

 

Zachęcamy mieszkańców Kałuszyna do polubienia profilu.

 

Informacja na temat Karty Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności

 

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

 

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie.  Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

 

Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski.

 

 Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

 

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie tutaj: rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

 

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

 

 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

 

Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze.  Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

 

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców. 

 

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 

W przypadku zagubienia, aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł.

 

Wniosek do pobrania

 

Informacja dla właścicieli firm

 

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i właścicieli firm dotyczące umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 


W właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w Gminie Kałuszyn. (Rejestr działalności regulowanej.pdf)

 

 

 

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty, restauracje oraz salony kosmetyczne i fryzjerskie.

 

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz część przeznaczoną na działalność gospodarczą właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów stałych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

 

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:
•    uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;

 

•    indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów stałych z jednostką wywozową – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza i zatrudnieni są pracownicy).

 

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Ponadto informujemy, że gospodarkę odpadami komunalnymi należy prowadzić w oparciu o zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie.

 

 

 

 

 

 

Zgłoś dzikie wysypisko !!!

Znalazłeś na terenie naszej gminy dzikie wysypisko?
Poinformuj nas o tym!

Burmistrz Kałuszyna zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zauważonych na terenie naszej gminy “dzikich wysypisk”.

Zgłoszenia prosimy kierować:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie na nr tel. 25 75 76 618 wew. 16
 • osobiście w pokoju nr 6a (ochrona środowiska) w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.

Należy podać miejscowość, nr działki (jeśli jest znany) lub jakiś charakterystyczny punkt ułatwiający zlokalizowanie miejsca.

Państwa informacja pozwoli na szybkie usunięcie bezprawnie składowanych odpadów, dodatkowo każdy z nas będzie miał bezpośredni wpływ na pozytywny wizerunek swojego otoczenia oraz naszej gminy.

CEIDG

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.
Załóż firmę przez telefon!

GKRPA

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W KAŁUSZYNIE

adres: 05-310 KAŁUSZYN, UL. POCZTOWA 1

adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 25 7576618 w.19

 

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek w  godz. 900- 1700, środa –piątek w godz. 730 -1630

 

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w Kałuszynie prowadzi czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:

„Art. 41.

Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, (...) podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 Art. 24.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

 Art. 25.

Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

 Art. 26.

 1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
 2. Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
 3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone. ”Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie gminy Kałuszyn

 

W siedzibie komisji lub  na stronie: http://www.kaluszyn.pl,  można pobrać druk wniosku.pdf, a następnie wypełniony  złożyć  w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie pok. Nr 10

W przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania druku, można napisać zwykłe podanie.

 

Alkoholowe liczydełko  http://www.parpa.pl/

 

Placówki lecznictwa od alkoholu i współuzależnienia / leczenia uzależnień

 

TEST AUDIT - Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne


http://www.wyhamujwpore.pl/survey

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie E-PUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie E-PUAP
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu
on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (proszę kliknąć w poniższy link)

Adres www: Elekroniczna Skrzynka Podawcza

 

adres skrytki: g1l9h0r9dv

 

Aby można było złożyć wniosek do urzędu powyższą drogą konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl – (konto jest bezpłatne) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:15 – 16:15) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 1 przy ul. Pocztowej 1 w Kałuszynie na następujących nośnikach danych:
   1. Dyskietka 1,44 MB
   2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
   3. Płyta CD-RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes Akceptowalne formaty załączników to:
    * DOC, RTF
    * XLS
    * CSV
    * TXT
    * GIF, TIF, BMP, JPG
    * PDF
    * ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe bądź automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Dodatkowe informacje