Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny System Transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Przyszłość zaczyna się w przedszkolu

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Olszewicach

Projekt „Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Olszewicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Śladami bitew i tradycji niepodległościowej...

Projekt „Śladami bitew i tradycji niepodległościowej - przedsięwzięcie z rocznego kalendarza imprez” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda

Celem projektu było stworzenie i zapewnienie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uaktywnienie działalności społeczno – kulturalnej mieszkańców wsi mającej na celu zachowanie tradycji artystycznych i kulinarnych tego regionu przy wykorzystaniu tradycyjnych metod i sposobów ich przyrządzania.

Tworzymy "Nasz rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie

Projekt Gminy Kałuszyn „Tworzymy "Nasz rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie” został zakwalifikowany do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego. 

2 184 205,65 całkowita wartość projektu
   641 158,00 kwota dofinansowania

W ramach projektu zaplanowano: modernizacje pawilonu handlowego, nasadzenie zieleni, utwardzenie powierzchni targowej, ogrodzenie targowiska, monitoring.

Dziecięca akademia przyszłości... - III

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dodatkowe informacje