Burmistrz Kałuszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie Pocztowa 2, 05-310 Kałuszyn

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  /t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 108 z późn. zmianami /.
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający z szczególności informację o :
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata :
   • datę i miejsce urodzenia,
   • imię /imiona/ i nazwisko,
   • obywatelstwo,
   • miejsce zamieszkania /adres do korespondencji/
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego albo postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 289/,
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów /Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zmianami/ w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  13. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,
  14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta  Nauczyciela /Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zmianami/ lub karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w   140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zmianami/,
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

Konkurs  na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kałuszynie” w terminie do 6 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00

na adres :

Urząd Miejski w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej – w takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Kałuszyna.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ - dalej RODO, informujemy, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kałuszynie jest Burmistrz Kałuszyna, adres Urzędu Miejskiego Kałuszyn ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn, tel. 25 7576618
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się pod adresem e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kałuszynie
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 1 lit. a i b RODO oraz przepisów ustawy Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela , art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, które określają przetwarzanie jakich danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu i powołania na stanowisko dyrektora szkoły. Zgoda kandydata jest niezbędna do przetwarzania danych innych niż wymagane przepisami prawa.
 5. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kałuszynie lub do czasu cofnięcia zgody, a także przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie archiwizacji danych.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa , członkowie komisji konkursowej, podmioty, z którymi wiążą Administratora danych osobowych umowy o świadczenie usług.
 7. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia, a także prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora.

 

………………………………….

/data i czytelny podpis/

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

            Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że  są zgodne z prawdą.

Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

 

 

 

……………………………………..

/data i czytelny podpis/