Zmiana terminu składania oświadczeń majątkowych

  • Drukuj

Informujemy, że ustawowo zmieniony został termin składania oświadczeń majątkowych za rok 2019. Osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.


 
Podstawa prawna:

  • Art. 31zza. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) "Osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020."
  • Art. 83. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.568) "Przepis art. 31zza ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się również do osób, które były obowiązane do złożenia  oświadczenia  o stanie  majątkowym  za  rok  2019,  według stanu na  dzień  31 grudnia  roku  poprzedniego,  do  dnia 31 marca 2020r"