Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kałuszynie

Zjazd_2W dniu 16 października br. w  remizo-świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsach  odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Kałuszynie. Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

     W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Kałuszyn  oraz zaproszeni goście.

Otwarcia  obrad Zjazdu, powitania uczestników oraz zaproszonych gości dokonał prezes ustępującego Zarządu Oddziału Piotr Olszewski. Chwilą ciszy uczczono pamięć  działaczy Związku, zmarłych  w okresie od poprzedniego zjazdu.

Gośćmi zjazdu byli:

  • Arkadiusz Czyżewski - Burmistrz Kałuszyna
  • Krzysztof Komorowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w Mińsku Mazowieckim

  • Bogusław Michalczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kałuszynie
  • Jerzy Skłucki Proboszcz Parafii pw. WNMP w Kałuszynie
  • Sławomir Strupiechowski Z-ca Przewodniczącego Komisji  Porządku i Bezpieczeństwa  Publicznego Rady Miejskiej
  • Barbara Mroczek             Sołtys wsi Wąsy

Na przewodniczącego obrad wybrany został Piotr Olszewski, na sekretarza Henryka Sęktas.  

Sprawozdanie z działalności Zarządu  złożył dh Adam Kaczmarczyk – Komendant Gminny, sprawozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału – dh Andrzej Milewski.

Podczas Zjazdu Pan Arkadiusz Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna  i Dh Piotr Olszewski - Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego wręczyli  podziękowania dla wieloletniego Prezesa OSP w Wąsach- dh Stanisława Komorowskiego   oraz dla  Prezesa OSP w Nowych Groszkach, członka Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego -  dh Stanisława Jacaka   w    związku z  rezygnacją z pełnienia funkcji Prezesów w macierzystych jednostkach. Pan Burmistrz i dh Robert Gałązka – Wiceprezes Zarządu Oddziału podziękowali za pracę dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Oddziału dh Piotrowi Olszewskiemu w związku z jego  rezygnacją  z dalszej   pracy w Oddziale Miejsko-Gminnym Związku.   W imieniu ustępującego Zarządu druhowie  Piotr Olszewski – Prezes Oddziału i Robert Gałązka – Wiceprezes wręczyli podziękowania  Panu Arkadiuszowi Czyżewskiemu – Burmistrzowi Kałuszyna  oraz Panu  Bogusławowi Michalczykowi – Przewodniczącemu Rady za podejmowane  działania na rzecz Jednostek OSP, dzięki czemu  służba strażaków-ochotników staje się łatwiejsza a mieszkańcy miasta i gminy  czują się bezpieczniej. Zarząd Oddziału  oraz Burmistrz Kałuszyna podziękowali także  Panu  bryg. Krzysztofa Komorowskiego Komendantowi  Powiatowemu  PSP za współpracę z Jednostkami OSP z terenu miasta i gminy Kałuszyn  przy realizacji zadań statutowych ochotniczych straży pożarnych w mijającej kadencji.

Zjazdu dokonał wyboru  Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP na lata 2021-2026

w składzie:

Prezes – Grzegorz Śledziewski

Wiceprezes – Robert Gałązka

 Komendantem Gminny – Adam Kaczmarczyk

Sekretarz – Henryka Sęktas

Skarbnik – Ryszard Bartnicki

Członek Prezydium – Michał Cembrowski   

Członek Prezydium  –  Jarosław Chmielewski   

Członek Prezydium  - Dariusz Luba

Członek Prezydium – Mateusz Napiórkowski.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący  - Andrzej Milewski

Wiceprzewodniczący – Paweł Grabarczyk

Członek Komisji -  Stanisław Gujski

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP to:

  1. Adam Kaczmarczyk
  2. Mateusz Napiórkowski
  3. Grzegorz Śledziewski  

Przedstawicielem  do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  został  Grzegorz Śledziewski.

 Zjazd_1

 

Dodatkowe informacje