Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022

  • Drukuj

Przypominam  właścicielom  i  zarządcom  budynków  o  obowiązkach  związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.  
Komin  będący  bardzo  istotnym  elementem  budynku,  chociaż  zajmującym  tylko niewielką  jego  powierzchnię,  może  też  być  niezwykle  groźny.  Szczególnie  w przypadku  pożaru  sadzy  w nieczyszczonym,  źle  eksploatowanym kominie.


Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.  
Państwowa  Straż  Pożarna  każdego  roku  odnotowuje  kilkanaście  tysięcy  pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.  
W roku 2020 odnotowano 15.737 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 272 pożary od urządzeń na paliwa płynne  i  476  pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. (Dane statystyczne KG PSP, źródło: https://dane.gov.pl)
Oprócz pożarów,  nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.  
W sezonie ogrzewczym 2020/2021 (1.10.2020 r. – 31.03.2021 r.) Państwowa Staż Pożarna odnotowała 2.758 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla (nr ONZ 1016), w tym 1.231 osób poszkodowanych, z tego 43 ofiary śmiertelne.  
(Dane statystyczne KG PSP, źródło: KG PSP, 31.08.2021)
Krajowa  Izba  Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną  „CZUJKA NA STRAŻY  TWOJEGO  BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną  przez  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację  dymową, spalinową  oraz  wentylacyjną  należy  poddawać okresowej  kontroli,  oraz  czyszczeniu  przez  uprawnionego  kominiarza.  Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków ubezpieczenia domu.    
Pod  honorowym  patronatem  Komendanta  Głównego  Państwowej  Straży  Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!
 
KRAJOWA IZBA KOMINIARZY
 
ZAPROŚKOMINIARZA.PL


Ustawa  Prawo  budowlane  stanowi,  że  właściciel  – zarządca budynku jest zobowiązany  co najmniej  1  raz  w  roku  zlecić  przeprowadzenie  kontroli  okresowej kontroli  stanu  technicznego  przewodów  kominowych  (dymowych,  spalinowych i wentylacyjnych)  osobie  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia  – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1333).  
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku  są  obowiązani  w  czasie  lub  bezpośrednio  po  przeprowadzonej  kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie  życia  lub zdrowia  ludzi, bezpieczeństwa  mienia  bądź  środowiska,  a  w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).  
Regularne  usuwanie  zanieczyszczeń  z  przewodów  kominowych  przez wykwalifikowanego  kominiarza  zabezpiecza  przed  powstaniem  pożaru  sadzy  w kominie.  
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie  zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych  w następujących
terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2)  od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych  w  pkt  1  – co najmniej raz na 3 miesiące;  
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.  
4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
W  przypadku  pożaru  lub  zaczadzenia  brak  dokumentacji  terminowego czyszczenia i kontroli  kominów  może  stanowić  podstawę  odmowy  wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.