INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, SPÓŁEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

  • Drukuj

Zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklarację na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Druki deklaracji
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/261/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wysokości  stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/263/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/264/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów informacji /deklaracji

Druk deklaracji podatkowej łącznej.pdf

Druk informacji podatkowej łącznej.pdf