Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

OGŁOSZENIE Szkody łowieckie

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że zgodnie z nowymi przepisami wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych

od 1 kwietnia 2018r. powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. (Dz. U. poz. 651).

 

Wniosek powinien zwierać w szczególności:

·         imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych,

·         wskazanie miejsca wystąpienia szkody,

·         wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego

 

 

ZESPÓŁ DO SZACOWANIA SZKÓD

Zgodnie z zapisami wskazanej wyżej ustawy – szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1.    przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody,

2.    przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,

3.    właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

Przedstawicielem gminy, w której zostały utworzone sołectwa, jest SOŁTYS.

 

W przypadku wystąpienia szkód na obszarze więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego sołectwa, przedstawicielem gminy jest sołtys sołectwa właściwego dla przeważającego obszaru całej szkody.

 

PROCEDURA SZACOWANIA

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

 

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

O terminie dokonania oględzin, przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół, do którego każda ze stron ma prawo wnieść zastrzeżenia. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego.

 

Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

 

O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

WYPŁATA ODSZKODOWAŃ

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

 

Za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną odpowiada Skarb Państwa, w imieniu którego wypłaty odszkodowań dokonuje:

1) w przypadku obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;

2) w przypadku obwodów łowieckich polnych i obszarów niewchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd województwa. Obecnie zwierzęciem łownym objętym całoroczną ochroną jest łoś.

 

ODWOŁANIE

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

 

Oględzin lub szacowania ostatecznego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Decyzja, wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów i jest ostateczna.

 

Wypłata odszkodowania, następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

Marian Soszyński

Burmistrz Kałuszyna

Dodatkowe informacje