Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W tym roku obchodziliśmy 101 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Organizatorami  obchodów Święta Niepodległości w Naszej Gminie  byli  Burmistrz Kałuszyna oraz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie.

Budowa zbiornika retencyjnego w Kałuszynie na t.z. „Karczunku”

Budowa zbiornika została rozpoczęta w styczniu 2011 i jest realizacją postulatów zgłaszanych przez mieszkańców od kilku lat. Rozpoczęcie budowy zbiornika o takich parametrach było możliwe dzięki przekazaniu nieodpłatnie przez Wspólnotę Karczunek na rzecz Gminy Kałuszyn ok.4 ha gruntu.
Projekt techniczny został opracowany przez biuro projektowe: Inżynieria Środowiska, Projektowanie mgr inż. Wiesław Abramczuk z Warszawy, którym objęto oprócz robót budowlanych czaszy zbiornika, regulację rzeki, budowę urządzeń piętrzących wpustowych i spustowych wodę ze zbiornika. Zbiornik został zaprojektowany w taki sposób, że jest możliwy całkowity zrzut wody w celach wykonania zabiegów konserwacyjnych. Powierzchnia lustra wody wynosi ok. 7 ha, max głębokość 2,5 m.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma P.W. „ARTIMEX” Artur Gniado z Mińska Mazowieckiego za cenę 2.950.488,37 zł brutto.            
Budowa zbiornika realizowana jest przy pomocy środków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach, których przyznano gminie dotację w kwocie 1 150 000 zł i 1 200 000 zł pożyczki preferencyjnej.
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika będzie realizowane wg odrębnego opracowania i obejmować będzie: miejsce do kąpieli z plażą o długości ok. 200 m, drogę dojazdową wraz z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów, ścieżkę rowerową w tym deptak, ławki, tablice informacyjne, 2 boiska do piłki plażowej, miejsce do grillowania wraz z zadaszeniem, stołami i ławkami, toalety. Zbiornik zostanie zarybiony i zostaną wyznaczone miejsca do wędkowania.
Na zagospodarowanie terenu został złożony wniosek w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 460 000 zł. Rozpoczęcie prac nastąpi wiosną 2012 r. zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2012.
Prace na zbiorniku przebiegają zgodnie z harmonogramem robót i napełnienie zbiornika wodą nastąpi pod koniec 2011r.

zdjęcia...

Przebudowa drogi we wsi Piotrowina

Umowę na przebudowę drogi podpisano z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego w dniu 09.02.2011 na kwotę brutto 1 253 742,91 zł.
Wprowadzenie do planu na 2011 rok budowy tej drogi było możliwe dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi Piotrowina, którzy czynnie uczestniczyli przy pracach przygotowawczych oraz przyznanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO w wysokości około 1 mln zł.

zdjęcia...

Przebudowa parku i ul. Plac Kilińskiego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na przebudowie parku i ul. Plac Kilińskiego jest realizowane w oparciu o projekt budowlany pracowni architektonicznej „LINIARS” s.c. Andrzej Bakiera & Patrycja Bakiera z Siedlec.
Ostateczna wersja koncepcji przebudowy została przyjęta po ponad rocznych konsultacjach z Radą Miejską i mieszkańcami miasta i gminy Kałuszyn. Koncepcja przebudowy była dostępna na stronie internetowej Urzędu gdzie mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali uwagi i w budynku Domu Kultury w formie wizualizacji planowanej przebudowy. Odbyły się również bezpośrednie spotkania Burmistrza i projektanta z mieszkańcami gminy.
    Koncepcja przyjęta do projektowania uwzględniała zgłaszane uwagi oraz zapisy zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Od samego początku powstania pomysłu na przebudowę, przyjęto, że ma być to teren służący mieszkańcom gminy bez względu na wiek jako miejsce wypoczynku, spotkań, rozrywki i rekreacji.
    Zaprojektowano przebudowę istniejącego drzewostanu polegającą na usunięciu drzew starych i chorych, pozostawienie drzew zdrowych i atrakcyjnych przyrodniczo. Zaplanowano nasadzenie nowych drzew, zieleni średniej i niskiej. Zaprojektowano w centrum parku plac umożliwiający zgromadzenie się mieszkańców  z okazji świąt i imprez okolicznościowych. Zaplanowano budowę sceny i placu wodnego.
Zaprojektowano również budowę placu zabaw dla dzieci, odbudowę starej studni znajdującej się w płn. – wsch. części parku, zmianę elewacji starej lodziarni przystosowując ją do projektowanego otoczenia, przewidziano również plac za lodziarnią na ogródek konsumpcyjny i stojaki dla rowerów.
W części wschodniej przy placu zabaw zaprojektowano toaletę wolnostojącą.
W ramach małej architektury zostanie ustawiony w obrębie placu na cokole odlew koziołka jako herbu Kałuszyna. Zostanie również wykonane oświetlenie całego parku, ustawione ławki i śmietniczki.
W obrębie pomnika przy alei prowadzącej do placu w kierunku fontanny posadzono 6 szt. dębów, poświęconych osobom zamordowanym w Katyniu, a związanych z ziemią kałuszyńską.
Wykonawcą prac, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG – BUD” z Targówki za kwotę 1 794 533,59 zł.
Gmina złożyła wniosek w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - PROW na lata 2007 -2013 o dofinansowanie zadania w kwocie 500 000 zł. Zakończenie prac zgodnie z umową jest planowane na 20.12.2011. Uwzględniając tempo i przebieg prac planuje się oddanie obiektu w okresie wakacji b.r.

Inwestycje sportowe

Bboisko przy ul. 1-go Maja.

zdjęcia...


Teren przyszkolny został wzbogacony o  nową infrastrukturę sportową.
Od połowy maja br  przy kompleksie szkolnym funkcjonuje Boisko ORLIK  2012. Składa się z oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, wielofunkcyjnego  boiska tartanowego do siatkówki, koszykówki lub tenisa oraz budynku zaplecza z sanitariatami i szatniami. Kompleks jest ogólnie dostępny, w czasie nauki szkolnej służy młodzieży szkolnej, zaś w czasie wolnym  wszystkim mieszkańcom zainteresowanym aktywną formą spędzania wolnego czasu. Nad korzystaniem z boisk czuwa trener środowiskowy.  Kompleks boisk sportowych, powstał   w ramach rządowego programu „Moje Boisko-ORLIK 2012”.
Od września funkcjonuje pełnowymiarowy  kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej. Obiekt jest oświetlony i przystosowany do wykorzystywania w okresie zimowym na lodowisko.

zdjęcia...

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałuszynie

Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  rozpoczęliśmy  w kwietniu 2008 r.

W sierpniu zakończona została rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Z nowym rokiem szkolnym młodzież rozpoczęła naukę w nowej części szkoły.  W dobudowanej części znajduje się wejście główne  do szkoły, dyżurka, szatnia dla uczniów, trzy pokoje biurowe, dwa sanitariaty, pięć sal dydaktycznych / w tym 4 z zapleczem /, przestronne korytarze, klatka schodowa na piętro. Nowa część połączona jest  z dotychczasowym  budynkiem, powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi 726 m2. Wraz z rozbudową  obiektu zostało zakupione doposażenie w pomoce dydaktyczne,  meble, wykonane zostało oświetlenie terenu, ogrodzenie, parkingi, chodniki. Obiekt został wyposażony w monitoring wizyjny obejmujący całą szkołę oraz boisko. Budynek  został przystosowany  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita powierzchnia  projektowana  wynosi 866 m2 , łączny koszt budowy z wyposażeniem ok. 2.200.000 zł.

zdjęcia...

w trakcie budowy...

po zakończeniu budowy...

z otwarcia szkoły...

Inwestycje drogowe

W  latach 2007 – 2008 na osiedlach mieszkaniowych w Kałuszynie przebudowano pięć ulic o nawierzchni żwirowej  i    ułożono   nawierzchnię  bitumiczną: Ppłk St. Truszkowskiego, 9-go Maja, Różana,  Dębowa, przebudowano ulicę Barlickiego – zostało poszerzone skrzyżowanie  z ul. Warszawską od strony PKS, wybudowano i zmodernizowano  ok. 2.200 mb  chodników.

ul.  Dębowa i Różana zdjęcia...
ul. Barlickiego i Mostowa zdjęcia...


Na terenach wiejskich  w Przytoce i w Żebrówce wykonano  1,8 km dróg o nawierzchni bitumicznej.  W miejscowościach Chrościce, Gołębiówka, Piotrowina, Mroczki wykonano ok. 2,5 km dróg o nawierzchni stabilizowanej  cementem. Prace na tych drogach były wykonywane z udziałem mieszkańców poszczególnych wsi. Rozpoczęto przebudowę 0,8 km drogi gruntowej w Garczynie Małym.   Nakłady poniesione na poprawę stanu   ulic i dróg w tych latach  wyniosły 2.800.000 zł.

Żebrówka zdjęcia...
Piotrowina zdjęcia...
Chrościce zdjęcia...
Gołębiówka  zdjęcia... 

Kanalizacja we wsi Olszewice i Patok

 

Urząd Miejskim w Kałuszynie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Kałuszyn dofinansowanie w postaci pożyczki preferencyjnej w kwocie 1.916.976,00 zł do inwestycji realizowanej (kontynuowanej) w 2009r. pn. „Budowa Kanalizacji Sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Patok i Olszewice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap II” Dofinansowanie stanowiło 80% wartości zadania.
 
 

 

 2009-10-14

W     roku 2008 r. został opracowany program sanityzacji wszystkich miejscowości gminy. W tym, też roku rozpoczęto jego realizację budową kanalizacji sanitarnej we wsi Olszewice i Patok. W latach 2008-2009 wybudowano  3.720 mb sieci i 2.450 mb przyłączy kanalizacyjnych, co umożliwiło przyłączenie  106 nieruchomości do kanalizacji. Dodatkowo w roku 2009 zmodernizowano oczyszczalnię ścieków przystosowując ją do przyjmowania osadu z oczyszczalni przydomowych. Inwestycja ta mogła być realizowana dzięki wsparciu finansowemu (pożyczka preferencyjna) Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  W roku 2008 była to kwota 1.700.000,00zł zaś w 2009r. 1.916.976,00zł

Dodatkowe informacje