Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Urząd

 • Dane teleadresowe

  • EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
  • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
  • STRAŻ POŻARNA 998
  • POLICJA 997
  • POGOTOWIE GAZOWE 992
  • POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
  • INFORMACJA DROGOWA 19 111
  • Urząd Miejski – Zarządzanie Kryzysowe
                        ul. Pocztowa 1
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 25 757 66 18 wew. 17 (w godzinach pracy Urzędu)
  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (czynne całą dobę)
                        ul. Warszawska 120
                        05-300 Mińsk Mazowiecki
                        tel. 25 758 62 64
  • Ośrodek Pomocy Społecznej
                        ul. Pocztowa 4A
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 537 519 078
  • Zakład Gospodarki Komunalnej
                        ul. Warszawska 37
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 661-540-505
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                        ul. Wojska Polskiego 24
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 25 757 61 22

 

 

Samoobrona powszechna – polega na trwałym lub     doraźnym organizowaniu się ludności cywilnej w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona  ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Jednym z ważniejszych zadań Obrony Cywilnej jest ostrzeganie i alarmowanie ludności przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym.  Ma to na celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych pomieszczeniach ochronnych.

OSTRZEGANIE – przekazywanie komunikatów i informacji o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach. Informacje te przekazywane są przez organy wykrywające lub ustalające stan zagrożenia organom odpowiedzialnym za uprzedzanie alarmowanie ludności, w celu podjęcia działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujących o sposobach wykorzystania tych działań.

ALARMOWANIE – przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

W gminie Kałuszyn do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się syreny ręczne zlokalizowane w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96). Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawiają poniższe tabele.
 

Rodzaje alarmów i komunikaty ostrzegania

według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWELp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

Znak żółty w kształcie trójkąta

lub

w uzasadnionych przypadkach innej

figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

 

 

 

        KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. .....

może nastąpić skażenie

.................................

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku ...................... (podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj skażenia)

dla ..................

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj zakażenia) dla ..................

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ...................

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj klęski)

dla ..................

 

 

ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Rodzaj alarmu

Postępowanie po usłyszeniu sygnału alarmu lub uprzedzeniu o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami:

Alarm powietrzny

 Osoby znajdujące się w domu powinny:

·      szybko ubrać się,

·      zabrać indywidualne środki ochrony,

·      zamknąć okna i drzwi,

·      wyłączyć urządzenia energetyczne,

·      zga­sić ogień w piecach,

·      zabrać przygotowany zapas żywności, wody oraz doku­menty osobiste, latarkę elektryczną i dobrze zabezpieczyć mieszkanie,

·       wychodząc z domu należy wyprowadzić całą rodzinę, a także ostrzec sąsiadów, którzy mogli nie usłyszeć sygnału,

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

·      przerwać czynności pracując przy sprzęcie mechanicznym, wyłączyć urządzenia i zabezpieczyć pomieszczenie,

·      pracownicy w zakładach pracy powinni postępować zgodnie ze wskazówkami zakładowych organów Obrony Cywilnej,

·      udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

·      pomagać słabszym i chorym

·      prowadzący wszelkie pojazdy mechaniczne lub konne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego powinni je zatrzymać. Pojazdy zatrzymują się w taki sposób aby nie tarasować przejazdu.

Przechodnie udają się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych. Nocą wygaszane są światła.

·      przed udaniem się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych właściciele żywego inwentarza muszą schronić zwierzęta w uprzednio przygotowanych pomiesz­czeniach ochronnych,

·      do pomieszczeń ochronnych dla ludzi nie wolno zabierać zwierząt domowych, materiałów łatwopalnych i o silnym zapachu, w pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu, używać lamp naftowych i świec,

 

Alarm o skażeniach

Należy postępować jak po ogłoszeniu sygnału alarmu o skażeniach, ponadto:

·      poza schronami lub w schronach nie posiadających urządzeń filtrowentylacyj­nych należy niezwłocznie nałożyć maski p.gaz., narzutki, buty ochronne i inne posiadane środki ochrony dróg oddechowych i skóry,

·      nie zbliżać się do rejonu awarii,

·      stosować się do informacji przekazywanych przez ruchome środki

·      jeśli sam zauważasz oznaki użycia broni chemicznej lub biologicznej powinie­neś niezwłocznie nałożyć maskę p.gaz., lub inne środki ochrony i zawiadomić o tym najbliższe otoczenie, a następnie organy Obrony Cywilnej działające na tym terenie.

Osoby przebywające w otwartej przestrzeni powinny:

·      szybko wyjść ze strefy skażonej kierując się prostopadle do kierunku wiatru od­dalając się od miejsca największego skażenia, przy czym należy uważać by nie wchodzić na plamy środka trującego lub do lejów bomb (pocisków),

·      udać się do najblizszych budynków mieszkalnych lub publicznych,

 

Osoby, przebywające w pomieszczeniach, które nie zdażyły wyjść przed wystąpieniem skażenia powinny:

·      włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń,

·      pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,

·      do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać szczelnych pomieszczeń,

·      powstrzymać sie od palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz prac wymagających wysiłku (dużego zapotrzebowania na tlen)

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska

·      wysłuchiwać komunikataty, ściśle wykonywać polecenia,

·      powiadomić sąsiadów i być w gotowości do niesienia pomocy,

·      nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

·      sprawdzić posiadane indywidualne środki ochronne

·      skontrolować szczelność pomieszczeń przeznaczonych do ukrycia ludzi i zwierząt,

·      sprawdzić zabezpieczenie przed skażeniami posiadanych zapasów żywności, wody, lekarstw oraz paszy dla inwentarza żywego,

·      umieścić zwierzęta w uprzednio przygotowanych pomieszczeniach ochronnych, udać się do ukrycia,

·      przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia służb obrony cywilnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Odwołanie alarmu

·      po tym sygnale można wychodzić z pomieszczeń ochronnych,

·      poddać się zabiegom sanitarnym w przypadku wystąpienie skażeń,

·      przeprowadzić dezaktywację w przypadku skażeń promieniotwórczych lub odkażania w przypadku skażeń chemicznych żywnosci, sprzętu zwierząt gospodarskich, paszy oraz innego mienia,

·      w przypadku zakażenia biologicznego stosować się do zasad profilakatyki przeciwepidemicznej

·      przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,

 

 

Walory Przyrodnicze

Indywidualne formy ochrony przyrody.
Na terenie gminy Kałuszyn występują pomniki przyrody - 5 i użytek ekologiczny. Pomnikami przyrody ustanowiono: 2 drzewa oraz 3 głazy narzutowe. Drzewa uznane ze pomniki przyrody to:
    lipa drobnolistna zlokalizowana na terenie probostwa Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałuszynie;
    lipa drobnolistna „Renata” znajdująca się w parku podworskim w Sinołęce
    dęby Bolek i Lolek zlokalizowane na działce położonej na terenie miejscowości Leonów.
    Dąb szypułkowy „Bolek” oraz „Lolek” zlokalizowane na prywatnej nieruchomości w miejscowości Leonów.
Głazy narzutowe uznane za pomniki przyrody znajdują się na gruntach wsi Garczyn Duży, są to:
    średnioziarnisty granit różowy;
    drobnoziarnisty granit różowy;
    gnejs szary.Użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie” został zatwierdzony w 2001r. Stanowi on starodrzew sosnowy w wieku ok. 300 lat. Użytek zajmuje obszar o powierzchni 0,22 ha. Stanowi unikatowe stanowisko sosny zwyczajnej o zachowanym naturalnym pokroju korony.Formy ochrony powierzchniowej.Rezerwat Przełom Witówki powstał w 1995r na terenie uroczyska Gójszcz. Zajmuje obszar 92,11 ha, z czego 6,25 ha znajduje się na terenie gminy Kałuszyn. Pozostała część rezerwatu znajduje się w obrębie gminy Mrozy.
Na obszarze rezerwatu 88,14 ha zajmują lasy, 1,53 ha bagna, 0,9 ha bagna i pastwiska. Wzdłuż rzeki Witówki ciągnie się ols porzeczkowy, z dużym udziałem chronionej porzeczki czarnej. W kompleksie z olsem występują łęgi: łęg przystrumykowy, łęg wiązowo-jesionowy oraz grąd lipowo-grabowy i bór mieszany. Na terenie rezerwatu znajdują się także szuwary turzycy błotnej i zespół sitowia leśnego.
Na terenie rezerwatu występują gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, storczyk Fuscha, storczyk szerokolistny, grążel żółty, listera jajowata, kruszczyk szerokolistny, kopytnik zwyczajny, bagno zwyczajne, grzybień biały, turówka wonna, kruszyna, kalina.
Do ciekawych taksonów zaliczyć można: narecznicę szerokolistną, porzeczkę alpejską, kokorycz pełną, ligustr pospolity, czermień błotną, brodobrzankę wodną, wiechlinę odległokłosą.
Zarejestrowano również występowanie następujących ptaków: brodziec samotny, wodnik, myszołów zwyczajny, mysikrólik, kobuz, słonka, puszczyk.Miński Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1986r. zajmuje obszar 29316 ha, rozciągający się na długości 30 km wzdłuż drogi Warszawa-Terespol. W jego skład wchodzą tereny należące do gmin: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Cegłów, Jakubów, Kałuszyn. Około 8% powierzchni Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy do gminy Kałuszyn.
Najliczniej reprezentowanymi zbiorowiskami w Mińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu są bór świeży, bór mieszany i lasy mieszane. Dotychczas stwierdzono występowanie 703 gatunków roślin naczyniowych, w tym 12 objętych ochroną ścisłą, 10 - ochroną częściową i 51 taksonów uznawanych za rzadkie. Niektóre z nich to: pióropusznik strusi, widłak torfowy, lilia złotogłów, kokorycz pełna, niezapominajka skąpokwiatowa, janowiec skrzydlasty, bodziszek żałobny, cibora żółta, groszek czerniejący.
Na terenie stawów rybnych w Gołębiówce, stanowiących regionalne ostoje ptaków występują: rybitwy czarne, bączki, zielonki, czernice, perkozy. Osobliwością jest stanowisko ogorzałki.Różnorodność ekosystemów znajdujących się na terenie gminy Kałuszyn pozwala na bytowanie różnorodnych gatunków roślin i zwierząt. Żyją tu wszystkie gatunki sikor, dzięciołów, pokrzewek. Wzrasta liczba ptaków drapieżnych - pustułka, krogulec, myszołów, błotniak stawowy i łąkowy. Z ptaków przebywających okresowo występują orzeł bielik żerujący na stawach rybnych w Gołębiówce, kania czarna i bocian czarny. Na terenie stawów rybnych w Gołębiówce obserwować można łyski, łabędzie, perkozy, żurawie. W okolicach Groszk obserwować można zaskrońce. Na terenie gminy Kałuszyn występuje także zwierzyna łowna: sarny, dziki, bażanty, kuropatwy. Pojawiły się stanowiska żerowanie bobrów na rzece Rządzy. Z bezkręgowców obserwować można motyle: niepylak apollo, mieniak, rusałki

Wirtualny spacer po Kałuszynie

Panoramy

 1. Panorama Parku Miejskiego
 2. Kościół Pod Wezwaniem WNMP w Kałuszynie
 3. Zespół Dworsko Folwarczny w Sinołęce

Więcej obiektów na wizualizacja.powiatmiński

Zgłoś dzikie wysypisko !!!

Znalazłeś na terenie naszej gminy dzikie wysypisko?
Poinformuj nas o tym!

Burmistrz Kałuszyna zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zauważonych na terenie naszej gminy “dzikich wysypisk”.

Zgłoszenia prosimy kierować:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie na nr tel. 25 75 76 618 wew. 16
 • osobiście w pokoju nr 6a (ochrona środowiska) w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.

Należy podać miejscowość, nr działki (jeśli jest znany) lub jakiś charakterystyczny punkt ułatwiający zlokalizowanie miejsca.

Państwa informacja pozwoli na szybkie usunięcie bezprawnie składowanych odpadów, dodatkowo każdy z nas będzie miał bezpośredni wpływ na pozytywny wizerunek swojego otoczenia oraz naszej gminy.

ZŁOTY UŁAN

Złoty Ułan – Pierwszy W POLSCE POZŁacany POMNIK
KU CZCI POLSKIEJ KAWALERII

 

W 75. rocznicę bitwy pod Kałuszynem, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, został odsłonięty pomnik Złotego Ułana. Jest to pierwszy w Polsce pomnik pozłacany zbudowany ku czci całej Polskiej Kawalerii i rtm. Andrzeja Żylińskiego. Ma na celu krzewienie pamięci o wspaniałych zwycięstwach polskiej jazdy i odkłamywanie funkcjonującego przez lata mitu o szarżach polskich ułanów na niemieckie czołgi, który pomimo braku potwierdzenia w faktach głęboko zakorzeniły się w społecznej świadomości. Pomnik powstał z inicjatywy Jana Żylińskiego, syna rtm. Andrzeja Żylińskiego, który dowodząc zwycięską szarżą 4 szwadronu 11 Pułku Ułanów rozpoczął bitwę pod Kałuszynem. Propozycja uczczenia bohaterów została entuzjastycznie przyjęta przez burmistrza miasta Mariana Soszyńskiego, który zaangażował się w realizację pomysłu. Uchwałą Rady Gminy wydano zgodę na budowę i udostępniono parcelę, gdzie stanął pomnik. Rzeźba jest dziełem znanego poznańskiego artysty Roberta Sobocińskiego.

 

Przesłaniem tego pomnika jest odwaga. Bez odwagi nie ma szczęścia, nie ma spełnienia, nie ma sukcesów i nie ma Polski. Złoty Ułan jest pomnikiem ku czci mojego ojca i wszystkich polskich ułanów walczących podczas II wojny światowej. Wybudowałem go, żeby przypomnieć Polakom jak odważna i mocna może być Polska. W przeszłości wielokrotnie była supermocarstwem ducha
i może nim być także teraz! Najlepszym przykładem tego przesłania jest kawaleria – symbol odwagi, wyobraźni, zdecydowania i energii. Chcę, aby dzieło mojego ojca stało się wzorem i inspiracją dla przyszłych pokoleń
- mówił podczas ceremonii odsłonięcia Złotego Ułana jego fundator Jan Żyliński, znany wśród londyńskiej polonii arystokrata, biznesmen i działacz charytatywny.

 

Pomnik Złotego Ułana wart ponad milion złotych jest prawie w całości finansowany przez Jana Żylińskiego. Został zaprojektowany przez poznańskiego rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego. Wykonany z pozłacanego brązu, osadzony na cokole z czerwonego granitu ma 8 metrów wysokości i waży ponad 30 ton. Przedstawia ułana na koniu z wzniesioną do góry szablą będącą sygnałem do walki. Jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie pomnikiem pozłacanym. Jego olśniewająca złota kolorystyka ma przypominać o tym, co Polacy jako naród mamy w sobie najlepszego.


Złoty Ułan powstał, aby krzewić pamięć o wspaniałych zwycięstwach Kawalerii Polskiej. Ma także na celu odkłamywanie historii m.in. funkcjonującego przez lata mitu o szarżach polskich ułanów na niemieckie czołgi, rozpowszechnionego przez faszystowską a potem komunistyczną propagandę, który pomimo braku potwierdzenia w faktach historycznych zakorzenił się głęboko w świadomości Polaków i obcokrajowców, i został niefortunnie utrwalony w filmie "Lotna" Andrzeja Wajdy.

 

Ppłk. Zbigniew Makowiecki, najstarszy uczestnik Kampanii Wrześniowej, Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii II RP napisał: Słynne szarże jazdy polskiej nie doczekały się swoich pomników. Żaden godny pomnik nie głosi chwały zwycięskich szarż pod Chocimiem, Samosierrą, Kircholmem. Nareszcie jednak po 75 latach powstał wspaniały pomnik Złotego Ułana upamiętniający zwycięską szarżę pod Kałuszynem oraz 13 innych szarż Kampanii Wrześniowej.

 

Uroczyste odsłonięcie monumentu poprzedziła Msza święta odprawiona w kościele parafialnym i salwa honorowa, która kończyła apel żołnierzy polskiej jazdy poległych w walce za ojczyznę. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: fundator pomnika Jan Żyliński i jego brat Marek, Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński, Ppłk. Zbigniew Makowiecki - Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii, Waldemar Strzałkowski - przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Czesław Mroczek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością także m.in. Zvi Kamionka - ostatni żyjący świadek wydarzeń 1939 r. i były mieszkaniec Kałuszyna, Anna Maria Anders - córka gen. Władysława Andersa, prof. Juliusz Chrościcki - Przewodniczący Komitetu o Sztuce PAN, dr Marek Stella-Sawicki MBE KM - Prezes Polish Heritage Society UK, gen. bryg. Krzysztof Szymański – Dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa  Narodowego, Karola Skowrońska - Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Polskiej Jazdy w  Grudziądzu i liczne delegacje organizacji i stowarzyszeń kultywujących tradycje kawalerzystów. Uroczystość odsłonięcia pomnika Złotego Ułana odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 

Po uroczystości odbyła się inscenizacja szarży oraz pokaz umiejętności kawaleryjskich z udziałem ponad 80 jeźdźców konnych. Jan Żyliński oraz władze Kałuszyna zapowiadają coroczne obchody Dnia Złotego Ułana, podczas których odbędą się m.in. koncert z udziałem ciekawych artystów, pokaz umiejętności kawaleryjskich i rekonstrukcja szarży. Powstaje także fundacja "Złoty Ułan", która ma służyć pielęgnowaniu pamięci o wspaniałych dokonaniach i tradycjach polskiej kawalerii, oraz edukacji historycznej dzieci i młodzieży.

 

 http://www.złotyułan.pl

 

Więcej informacji na profilu na Facebooku.

 

Zachęcamy mieszkańców Kałuszyna do polubienia profilu.

 

Dodatkowe informacje