Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Terminy dyżurów pracowników biura LGD w gminach

Informacja podatkowa

 

Zbiór informacji dotyczących opłat i podatków lokalnych

 SCHEMAT KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW

 


 

Uchwały na  2021r.

 

 

 

Uchwały na  2020 r.

 

 

 

 

Uchwały na  2019 r.

 

 

 

 

Uchwały 2018r.

 

 

 

 

Uchwały 2017r.

 

 

 

 

Uchwały 2016r.

 

 

 

 

 


 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory:
1.    informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1104):

•    INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH  wraz z załącznikami (osoby fizyczne)
-    IN-1
-    ZIN-1
-    ZIN-2
-    ZIN-3

•    DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI wraz z załącznikami (osoby prawne)

-    DN-1
-    ZDN-1
-    ZDN -2

2. informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105):

•    INFORMACJA O GRUNTACH wraz z załącznikami (osoby fizyczne)
-    IR-1
-    ZIR-1
-    ZIR-2
-    ZIR-3

•    DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY wraz z załącznikami (osoby prawne)
-    DR-1
-    ZDR-1
-    ZDR-2

3. informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca  2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1126):

•    INFORMACJA O LASACH wraz z załącznikami (osoby fizyczne)
-    IL-1
-    ZIL-1
-    ZIL-2
-    ZIL-3

•    DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY wraz z załącznikami (osoby prawne)
-    DL-1
-    ZDL-1
-    ZDL-2

4. Deklaracja od środków transportowych

- DT-1.pdf

- DT-1/A.pdf

 

 


 

Przedmiot opodatkowania:

1.      grunty,

2.      budynki lub ich części,

3.      budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Kto płaci podatek

 • właściciele
 • użytkownicy wieczyści,
 • samoistni posiadacze,w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami (które wynika z prawa własności, samoistnego posiadania, wieczystego użytkowania czy posiadania zależnego). Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty

 

Podatnicy podatku od nieruchomości składają Burmistrzowi Kałuszyna:

 •  informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych  w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania - dotyczy osób fizycznych - IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3.
 •   deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania - dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających  osobowości prawnej - DN-1,  ZDN-1, ZDN-2.

 Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Ważne: Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy ( IŁ-1, DN-1)

 

Stawki podatku od nieruchomości

Wysokość stawek podatku określa, w drodze uchwały Rada Gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

 

Kiedy i jak płaci się podatek

 

Podatek płacą:

 •  osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 •    osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15  dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

 

Konto na które należy wpłacać podatek:

 

Nr 29 9224 0007 0000 9667 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

W tytule wpłaty należy podać numer decyzji.

 


 

Przedmiot opodatkowania

Podatkiem rolnym opodatkowane są użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

 

Podatnicy

 

Podatek płacą:

 • właściciele,
 • posiadacze samoistni,
 • użytkownicy wieczyści,
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych. W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć powyższe okoliczności.

 

Czynności i dokumenty

 

Podatnicy składają Burmistrzowi Kałuszyna:

 •  informacje o gruntach w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania  - dotyczy osób fizycznych - IR-1ZIR-1,  ZIR-2, ZIR-3.
 •  deklaracje na podatek rolny do 15 stycznia roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania - dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - DR-1, ZDR-1, ZDR-2.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg.

 Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów.

 

Ważne: Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy. (IŁ-1, DR-1)

 

 Stawki podatku

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta (od 1 ha przeliczeniowego),
 • dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu - równowartość pieniężna 5 q żyta (od 1 ha),

obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, które stanowią własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zostały określone w ustawie o podatku rolnym. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych, przyjmuje się, że 1ha fizyczny odpowiada 1ha przeliczeniowemu.

 

Terminy i sposoby płatności

 

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

Ważne! Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

 

Konto na które należy wpłacać podatek:

 

Nr     29 9224 0007 0000 9667 2000 0010    Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

W tytule wpłat należy podać numer decyzji.

 

 


Podstawa opodatkowania

 

Lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

 

Kto płaci podatek

 • właściciele lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek.

 

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku leśnego składają Burmistrzowi Kałuszyna:

 • informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób fizycznych - IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3.
 • deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - DL-1, ZDL-1, ZDL-2 .

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów.

 

Ważne: Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy. (IŁ-1, DL-1)

 

 Stawki podatku

 

od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,

dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% stawki określonej wyżej.

Rada gminy może w uchwale obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

 

Kiedy i jak płaci się podatek

 

Podatek płacą:

 • osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca,

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Konto na które należy wpłacać podatek:

Nr 29 9224 0007 0000 9667 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

 

W tytule wpłaty należy podać numer decyzji.

 


 

 

Jeśli posiadasz środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych.

 

Przedmiot opodatkowania

 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

 

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

 

Podatnicy

 

Podatnikami podatku od środków transportowych są:

 

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 

 • środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

 

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

 

 • środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
 • upłynął czas, na który pojazd powierzono.

 

Stawki podatku

 

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne, a dla pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy również dolne granice stawek podatku).

 

Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

 

UCHWAŁA NR X/87/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn

 

Czynności i dokumenty

 

Podatnicy są zobowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

 

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

Terminy i sposoby płatności podatku

 

Podatek – co do zasady – wpłaca się w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

 

Podstawa prawna

 

 

 

ZŁOTY UŁAN

Złoty Ułan – Pierwszy W POLSCE POZŁacany POMNIK
KU CZCI POLSKIEJ KAWALERII

 

W 75. rocznicę bitwy pod Kałuszynem, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, został odsłonięty pomnik Złotego Ułana. Jest to pierwszy w Polsce pomnik pozłacany zbudowany ku czci całej Polskiej Kawalerii i rtm. Andrzeja Żylińskiego. Ma na celu krzewienie pamięci o wspaniałych zwycięstwach polskiej jazdy i odkłamywanie funkcjonującego przez lata mitu o szarżach polskich ułanów na niemieckie czołgi, który pomimo braku potwierdzenia w faktach głęboko zakorzeniły się w społecznej świadomości. Pomnik powstał z inicjatywy Jana Żylińskiego, syna rtm. Andrzeja Żylińskiego, który dowodząc zwycięską szarżą 4 szwadronu 11 Pułku Ułanów rozpoczął bitwę pod Kałuszynem. Propozycja uczczenia bohaterów została entuzjastycznie przyjęta przez burmistrza miasta Mariana Soszyńskiego, który zaangażował się w realizację pomysłu. Uchwałą Rady Gminy wydano zgodę na budowę i udostępniono parcelę, gdzie stanął pomnik. Rzeźba jest dziełem znanego poznańskiego artysty Roberta Sobocińskiego.

 

Przesłaniem tego pomnika jest odwaga. Bez odwagi nie ma szczęścia, nie ma spełnienia, nie ma sukcesów i nie ma Polski. Złoty Ułan jest pomnikiem ku czci mojego ojca i wszystkich polskich ułanów walczących podczas II wojny światowej. Wybudowałem go, żeby przypomnieć Polakom jak odważna i mocna może być Polska. W przeszłości wielokrotnie była supermocarstwem ducha
i może nim być także teraz! Najlepszym przykładem tego przesłania jest kawaleria – symbol odwagi, wyobraźni, zdecydowania i energii. Chcę, aby dzieło mojego ojca stało się wzorem i inspiracją dla przyszłych pokoleń
- mówił podczas ceremonii odsłonięcia Złotego Ułana jego fundator Jan Żyliński, znany wśród londyńskiej polonii arystokrata, biznesmen i działacz charytatywny.

 

Pomnik Złotego Ułana wart ponad milion złotych jest prawie w całości finansowany przez Jana Żylińskiego. Został zaprojektowany przez poznańskiego rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego. Wykonany z pozłacanego brązu, osadzony na cokole z czerwonego granitu ma 8 metrów wysokości i waży ponad 30 ton. Przedstawia ułana na koniu z wzniesioną do góry szablą będącą sygnałem do walki. Jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie pomnikiem pozłacanym. Jego olśniewająca złota kolorystyka ma przypominać o tym, co Polacy jako naród mamy w sobie najlepszego.


Złoty Ułan powstał, aby krzewić pamięć o wspaniałych zwycięstwach Kawalerii Polskiej. Ma także na celu odkłamywanie historii m.in. funkcjonującego przez lata mitu o szarżach polskich ułanów na niemieckie czołgi, rozpowszechnionego przez faszystowską a potem komunistyczną propagandę, który pomimo braku potwierdzenia w faktach historycznych zakorzenił się głęboko w świadomości Polaków i obcokrajowców, i został niefortunnie utrwalony w filmie "Lotna" Andrzeja Wajdy.

 

Ppłk. Zbigniew Makowiecki, najstarszy uczestnik Kampanii Wrześniowej, Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii II RP napisał: Słynne szarże jazdy polskiej nie doczekały się swoich pomników. Żaden godny pomnik nie głosi chwały zwycięskich szarż pod Chocimiem, Samosierrą, Kircholmem. Nareszcie jednak po 75 latach powstał wspaniały pomnik Złotego Ułana upamiętniający zwycięską szarżę pod Kałuszynem oraz 13 innych szarż Kampanii Wrześniowej.

 

Uroczyste odsłonięcie monumentu poprzedziła Msza święta odprawiona w kościele parafialnym i salwa honorowa, która kończyła apel żołnierzy polskiej jazdy poległych w walce za ojczyznę. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: fundator pomnika Jan Żyliński i jego brat Marek, Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński, Ppłk. Zbigniew Makowiecki - Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii, Waldemar Strzałkowski - przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Czesław Mroczek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością także m.in. Zvi Kamionka - ostatni żyjący świadek wydarzeń 1939 r. i były mieszkaniec Kałuszyna, Anna Maria Anders - córka gen. Władysława Andersa, prof. Juliusz Chrościcki - Przewodniczący Komitetu o Sztuce PAN, dr Marek Stella-Sawicki MBE KM - Prezes Polish Heritage Society UK, gen. bryg. Krzysztof Szymański – Dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa  Narodowego, Karola Skowrońska - Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Polskiej Jazdy w  Grudziądzu i liczne delegacje organizacji i stowarzyszeń kultywujących tradycje kawalerzystów. Uroczystość odsłonięcia pomnika Złotego Ułana odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 

Po uroczystości odbyła się inscenizacja szarży oraz pokaz umiejętności kawaleryjskich z udziałem ponad 80 jeźdźców konnych. Jan Żyliński oraz władze Kałuszyna zapowiadają coroczne obchody Dnia Złotego Ułana, podczas których odbędą się m.in. koncert z udziałem ciekawych artystów, pokaz umiejętności kawaleryjskich i rekonstrukcja szarży. Powstaje także fundacja "Złoty Ułan", która ma służyć pielęgnowaniu pamięci o wspaniałych dokonaniach i tradycjach polskiej kawalerii, oraz edukacji historycznej dzieci i młodzieży.

 

 http://www.złotyułan.pl

 

Więcej informacji na profilu na Facebooku.

 

Zachęcamy mieszkańców Kałuszyna do polubienia profilu.

 

Informacja na temat Karty Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności

 

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

 

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie.  Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

 

Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski.

 

 Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

 

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie tutaj: rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

 

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

 

 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

 

Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze.  Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

 

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców. 

 

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 

W przypadku zagubienia, aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł.

 

Wniosek do pobrania

 

Informacja dla właścicieli firm

 

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i właścicieli firm dotyczące umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 


W właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w Gminie Kałuszyn. (Rejestr działalności regulowanej.pdf)

 

 

 

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty, restauracje oraz salony kosmetyczne i fryzjerskie.

 

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz część przeznaczoną na działalność gospodarczą właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów stałych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

 

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:
•    uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;

 

•    indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów stałych z jednostką wywozową – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza i zatrudnieni są pracownicy).

 

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Ponadto informujemy, że gospodarkę odpadami komunalnymi należy prowadzić w oparciu o zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie.

 

 

 

 

 

 

Zgłoś dzikie wysypisko !!!

Znalazłeś na terenie naszej gminy dzikie wysypisko?
Poinformuj nas o tym!

Burmistrz Kałuszyna zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zauważonych na terenie naszej gminy “dzikich wysypisk”.

Zgłoszenia prosimy kierować:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie na nr tel. 25 75 76 618 wew. 16
 • osobiście w pokoju nr 6a (ochrona środowiska) w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.

Należy podać miejscowość, nr działki (jeśli jest znany) lub jakiś charakterystyczny punkt ułatwiający zlokalizowanie miejsca.

Państwa informacja pozwoli na szybkie usunięcie bezprawnie składowanych odpadów, dodatkowo każdy z nas będzie miał bezpośredni wpływ na pozytywny wizerunek swojego otoczenia oraz naszej gminy.

Rozkład jazdy autobusów

Rozkład jazdy do miejscowości z gminy

rozkład 1  rozkład 2  rozkład 3

Kałuszyn -Warszawa

Kałuszyn-Mińsk Mazowiecki

Kałuszyn-Siedlce

CEIDG

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.
Załóż firmę przez telefon!

GKRPA

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W KAŁUSZYNIE

adres: 05-310 KAŁUSZYN, UL. POCZTOWA 1

adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 25 7576618 w.19

 

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek w  godz. 900- 1700, środa –piątek w godz. 730 -1630

 

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w Kałuszynie prowadzi czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:

„Art. 41.

Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, (...) podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 Art. 24.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

 Art. 25.

Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

 Art. 26.

 1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
 2. Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
 3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone. ”Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie gminy Kałuszyn

 

W siedzibie komisji lub  na stronie: http://www.kaluszyn.pl,  można pobrać druk wniosku.pdf, a następnie wypełniony  złożyć  w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie pok. Nr 10

W przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania druku, można napisać zwykłe podanie.

 

Alkoholowe liczydełko  http://www.parpa.pl/

 

Placówki lecznictwa od alkoholu i współuzależnienia / leczenia uzależnień

 

TEST AUDIT - Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne


http://www.wyhamujwpore.pl/survey

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie E-PUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie E-PUAP
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu
on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (proszę kliknąć w poniższy link)

Adres www: Elekroniczna Skrzynka Podawcza

 

adres skrytki: /g1l9h0r9dv/skrytka

 

Aby można było złożyć wniosek do urzędu powyższą drogą konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl – (konto jest bezpłatne) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:15 – 16:15) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 1 przy ul. Pocztowej 1 w Kałuszynie na następujących nośnikach danych:
   1. Dyskietka 1,44 MB
   2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
   3. Płyta CD-RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes Akceptowalne formaty załączników to:
    * DOC, RTF
    * XLS
    * CSV
    * TXT
    * GIF, TIF, BMP, JPG
    * PDF
    * ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe bądź automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Polityka plików Cookie

Serwis stosuje pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które to serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Co to są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wydawca Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Bezpieczeństwo i dane osobowe

Zawartość "cookies" nie pozwala na identyfikację użytkowników. Żadne dane osobowe nie są za ich pomocą przetwarzane ani przechowywane. Niektóre "cookies" są automatycznie usuwane z komputera użytkownika po zakończeniu sesji. Inne "cookies" pozwalają na identyfikację użytkownika w trakcie ponownego odwiedzenia serwisu - te nie są usuwane w sposób automatyczny. Takie "cookies" zapisują się w pamięci urządzenia użytkownika.


Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce.

szukaj w:

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Zgodnie z przepisem art. 10a ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr106, poz. 1002 z późn. zm.), zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psom wyjście.

Obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku jest realizowany przez podmiot działający w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, posiadający zezwolenie na prowadzenie takiej działalności na terenie Gminy Kałuszyn.
Odłowione zwierzęta umieszczane są w Schronisku dla Zwierząt w Kolnie, ul. Wesoła 12.
W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało odłowione, ponosi on koszty jego odłowienia, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym również opieki weterynaryjnej.

Zapobieganie bezdomności gmina realizuje również przez przekazywanie do adopcji zgłoszonych bezdomnych psów. Istnieje możliwość sfinansowania przez gminę zabiegu sterylizacji adoptowanych samic psów.

Rozwiązaniem problemu niepotrzebnego rozmnażania psów i kotów jest możliwość usypiania ślepych miotów na koszt gminy. Miot należy zgłosić bezzwłocznie po urodzeniu do Weterynarza Pana Tadeusza Zawiski tel. 25 757 62 23 lub 509 392 090 i ustalić termin dowozu miotu do uśpienia.

Gmina zapewnia pomoc weterynaryjną zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych. Pomocy takiej udziela Weterynarz Pan Tadeusz Zawiska tel. 25 757 62 23 lub 509 392 090.

Bezdomne zwierzęta gospodarskie lub odebrane właścicielom na mocy przepisów ustawy o ochronie zwierząt umieszczane są w gospodarstwie rolnym, na podstawie porozumienia zawartego z jego właścicielem.

Zwłoki bezdomnych zwierząt oraz zwłoki zwierząt gospodarskich z terenu gminy odbiera firma:
        „Zbiornica Skórzec” Zbiornica Padliny
        08-114 Skórzec
        tel. 25 644 62 74, 697 727 397, 601 386 588.

Dotacje proekologiczne

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce w znaczącym stopniu realizowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska (WFOŚiGW).

Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na dofinansowanie dużych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi. Beneficjentami tego funduszu są przede wszystkim instytucje zajmujące się zasobami przyrody o znaczeniu ponadregionalnym, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi w ramach obowiązków własnych oraz przedsiębiorcy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie dofinansowuje inwestycje środowiskowe na terenie województwa mazowieckiego. Do inwestycji często dofinansowywanych w ramach programów tego funduszu należą m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalacje solarne, pompy ciepła, termomodernizacja itp.

Beneficjentami WFOŚiGW są przeważnie osoby fizyczne i prawne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością.

Informacje o aktualnie ogłoszonych konkursach i dotacjach można znaleźć na stronach NFOŚiGW oraz WFOŚiGW: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/ w zakładkach „Programy” i „Konkursy”.

Gospodarka wodno-ściekowa

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

 

Zadania gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odbioru ścieków wykonuje:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
ul. Wojska Polskiego 20
, 05-310 Kałuszyn
Tel.
661-540-505
               

 

Zakład Gospodarki Komunalnej jest zakładem budżetowym Gminy Kałuszyn. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz. Do zakresu działania Zakładu w zakresie zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków należy w szczególności:

 

 • zaopatrzenie mieszkańców w wodę, eksploatacja i utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej,
 • odprowadzanie ścieków, obejmujące odbiór i przesyłanie ścieków do oczyszczalni, utrzymanie oczyszczalni ścieków.

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie świadczy także usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych (szambo) i transportu nieczystości ciekłych.

 

Poza ZGK w Kałuszynie zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kałuszyn posiadają firmy:

 

 • P.P.H.U.LEKARO Joanna Zagórska, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka – Decyzja Nr ROS.6233.3.2011 z dnia 6 lutego 2012 roku,
 • WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze – Decyzja Nr GPS.6233.1.2017 z dnia 20.09.2017 r.
 • mToilet Sp. Z o.o.,ul. Torunńska 31, 03-226 Warszawa – Decyzja NrROŚ.6233.5.2020 z dnia 20.11.2020 r.  
 • WCTRON Sp. Z o.o., ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław – Decyzja ROŚ.6233.6.2020 z dnia 18.12.2020r.

 

Gospodarka Odpadami

Zadania gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kałuszyn realizuje firma:

 

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
        ul. Wojska Polskiego 20
        05-310 Kałuszyn
        Tel. 661-540-505

 

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem. Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenie miasta odbywa się 2 razy w miesiącu, a na terenach wiejskich 1 raz w miesiącu.

 

Odbiór zużytych mebli, elektrośmieci, zużytych opon samochodowych i odpadów remontowo-budowlanych  odbywa się zgodnie z harmonogramem 2 razy w roku.

 

Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Olszewicach działa Punkt Selektywnego Zbierana Odpadów Komunalnych dla gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy Kałuszyn, gdzie można samodzielnie dowieźć odpady komunalne oraz zużyte meble, elektrośmieci, zużyte opony samochodowe i odpady remontowo-budowlane.
 
W Punkcie nie będą przyjmowane duże opony oraz części samochodowe m.in.: zderzaki.
 
Można tam również otrzymać dodatkowe worki na odpady.
 
Punkt działa we wtorki i soboty w godzinach od 8.00 – 16.00, tel. 693 626 345

 

Zadania gminy z zakresu zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych oraz utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn realizuje:

 

 

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
        ul. Wojska Polskiego 20
        05-310 Kałuszyn
        Tel. 661-540-505

 

 

 

Szczegóły dotyczące m. in. segregacji i harmonogramu odbioru odpadów znajdziecie Państwo obok w zakładkach.

 

Pytania, wnioski i uwagi dotyczące gospodarki odpadami należy kierować:

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.\';">'+addy_text38189+'<\/a>'; //-->

 

tel. 25 757 66 18 wew.24

 

Zadania gminy z zakresu zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych oraz utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn realizuje:

 

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
        ul. Wojska Polskiego 20
        05-310 Kałuszyn
        Tel. 661-540-505

 

 

Szczegóły dotyczące m. in. segregacji i harmonogramu odbioru odpadów znajdziecie Państwo obok w zakładkach.

 

Pytania, wnioski i uwagi dotyczące gospodarki odpadami należy kierować:

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 25 757 66 18 wew.16

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 r.

 

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem.

Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenie miasta odbywa się 2 razy w miesiącu.

Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenach wiejskich odbywa się 2 razy w miesiącu od czerwca do października, i 1 w miesiącu od listopada do grudnia.

Odbiór gabarytów (zużytych mebli, elektrośmieci, zużytych opon samochodowych i odpadów remontowo-budowlanych) odbywa się zgodnie z harmonogramem 2 razy w roku.

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2021.pdf

 

Worki na zbieranie odpadów  komunalnych  w odniesieniu do nieruchomości indywidualnych oraz pojemniki (dla zabudowy wielorodzinnej),będą dostarczane na nieruchomość przez firmę wywozową, podczas odbioru odpadów, w ilości ustalonej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn”.


 

Opłaty za wywóz odpadów

 

Zmiana rachunku bankowego: 

Od 1 stycznia 2020 roku opłaty za odbiór nieczystości komunalnych, mieszkańcy Gminy Kałuszyn winni dokonywać na  wyodrębniony rachunek w B.S Kałuszyn  przeznaczony do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi: 
 
Nr:  27 9224 0007 0000 9667 2000 0240

 

 


 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn nakłada na mieszkańców obowiązek selektywnego zbierania odpadów.

 

Przedsiębiorca obierający odpady z terenów zamieszkałych dostarcza sześć kolorów worków:

 • niebieski na papier,
 • żółty na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
 • zielony na opakowania szklane,
 • brązowy na bioodpady,
 • biały na popiół,
 • czarny na odpady zmieszane.

 

 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działającym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Olszewicach można oddać:

 • odpady elektryczne i elektroniczne,
 • zużyte opony samochodowe,
 • odpady remontowo – budowlane,
 • zużyte meble,
 • chemikalia i leki,
 • tekstylia,
 • wszystkie pozostałe rodzaje odpadów powstających w gospodarstwie domowym.

 

Przeterminowane leki można oddać w rejestracji Przychodni SP ZOZ w Kałuszynie.

 

Baterie można przynieść do pojemników stojących w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie, przy ul. Pocztowej 1 oraz w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie, przy ul. Warszawskiej 39.

 

Niepotrzebną odzież dobrej jakości można oddać na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje do zielonych pojemników oraz na rzecz PCK do białych pojemników stojących w Kałuszynie:

-        róg ul. Podleśnej i ul. Ogrodowej,

-        róg ul. Zamojskiej i ul. Barlickiego,

-        róg ul. 9-go Maja i ul. Martyrologii.

 

Zniszczoną odzież, pościel, ręczniki, kołdry, koce, stare buty i zabawki można wrzucić do szarych pojemników stojących w Kałuszynie pod adresami podanymi powyżej oraz w Chrościcach przy Szkole Podstawowej i Sinołęce przy budynku OSP.

 

Zaangażowanie mieszkańców w segregację jest niezwykle ważne, ponieważ pozwoli wykorzystać możliwość sprzedaży zebranych opakowań szklanych w hucie szkła i papieru w papierni oraz umożliwi wykorzystanie surowców zebranych w żółtym worku do odzysku cennych metali, aluminium, polipropylenu, polietylenu i in.

 

Dzięki temu obniżymy koszty systemu odbioru odpadów oraz przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

 


 

Od 1 lipca 2020r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

- opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi
50,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

- częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania,

na konto gminy nr 27 9224 0007 0000 9667 2000 0240 lub u inkasenta zbierającego podatki, raz na kwartał za trzy miesiące, w terminach:

 

·         Za I   kwartał – do 15 marca, w tym: za styczeń i luty z dołu, marzec z góry;

 

·         Za II  kwartał – do 15 maja, w tym: za kwiecień z dołu, maj i czerwiec z góry;

 

·         Za III kwartał – do 15 września, w tym: za lipiec i sierpień z dołu, wrzesień z góry;

 

·         Za IV kwartał – do 15 listopada, w tym: za październik z dołu, listopad i grudzień z góry. 

 

 W ramach wniesionej opłaty bezpośrednio z posesji odbierane są następujące odpady:

 

 • worek niebieski – papier,
 • żółty –  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
 • zielony –  opakowania szklane,
 • brązowy –  bioodpady,
 • biały –  popiół,
 • czarny – odpady zmieszane,
 • oraz 2 razy w roku gabaryty (zużyte meble, elektrośmieci, zużyte opon samochodowe i odpady remontowo – budowlane.

 

Wnoszona przez mieszkańców opłata finansuje koszt całego systemu związanego z gospodarką odpadami komunalnymi, m.in. zakup worków, odbiór i składowanie odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i obsługę administracyjną.

 

 


 

Od 1 lipca 2020r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

 

 

- opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi
50,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

 

 

- częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 


 

 

 

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni.

 

 

 Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 Nową deklarację należy złożyć, gdy się zmieni:

 

 • liczba mieszkańców – również w przypadku narodzin lub śmierci członka rodziny,
 • właściciel lub najemca nieruchomości,
 • sposób zbiórki odpadów (kompostowanie)

 

 

DEKLARACJA

 


 

Zadania gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizuje firma:

 

           Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie

           ul. Wojska Polskiego 20

           05-310 Kałuszyn

 

Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości po sortowaniu są przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, firmie:

 

 

Wysegregowane opakowania z papieru i tektury są przekazywane firmie:

 

 

Wysegregowane opakowania ze szkła są przekazywane firmie:

 

 

Wysegregowane opakowania tworzyw sztucznych są przekazywane firmie:

 

 


 

 

Oprócz zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, prowadzonych zgodnie z terminarzem wywozu 2 razy w roku przez firmę odbierającą odpady komunalne, właściciele nieruchomości mogą przekazywać te odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącym się na terenie Oczyszczali Ścieków w Olszewicach.

 

Punkt jest czynny we wtorki i soboty w godzinach od 800 – 1600, tel. 693 626 345.

 

 

 


Burmistrz Kałuszyna, informuje o możliwości składania przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (w tym również wspólnoty mieszkaniowe) wniosków na zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kałuszyn.
    Prace zrealizowane będą po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie. Nieotrzymanie dofinansowania spowoduje automatyczne przesunięcie wniosku na kolejne lata, w których pozyskane zostaną środki na realizację zadania.
    Środki Funduszu nie mogą być przeznaczone na wykonanie nowych pokryć dachowych, natomiast dofinansowaniu podlegało będzie 100% kosztów kwalifikowanych związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu – tj. koszty: demontażu płyt azbestowych, przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz samego unieszkodliwienia.       
    Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu, proszone są o złożenie wniosku* wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1.

*druki wniosków można pobrać w pokoju nr 6a lub na stronie internetowej

druki

 


 

Zadania gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odbioru ścieków wykonuje:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
ul. Wojska Polskiego 20
, 05-310 Kałuszyn
Tel.
661-540-505
               

           

 

Zakład Gospodarki Komunalnej jest zakładem budżetowym Gminy Kałuszyn. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz. Do zakresu działania Zakładu w zakresie zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków należy w szczególności:

 

 • zaopatrzenie mieszkańców w wodę, eksploatacja i utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej,
 • odprowadzanie ścieków, obejmujące odbiór i przesyłanie ścieków do oczyszczalni, utrzymanie oczyszczalni ścieków,

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie świadczy także usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych (szambo) i transportu nieczystości ciekłych.

 

Poza ZGK w Kałuszynie zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kałuszyn posiadają firmy:

 

 • P.P.H.U.LEKARO Joanna Zagórska, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka – Decyzja Nr ROS.6233.3.2011 z dnia 6 lutego 2012 roku,
 • WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze – Decyzja Nr GPS.6233.1.2017 z dnia 20.09.2017 r.
 • mToilet Sp. Z o.o.,ul. Torunńska 31, 03-226 Warszawa – Decyzja NrROŚ.6233.5.2020 z dnia 20.11.2020 r.                                      

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

 

Gminy są obowiązane w każdym roku osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku wysegregowanych odpadów. Poniżej przedstawiono wymagane i osiągnięte poziomy dla poszczególnych frakcji odpadów:

 

 

 

 

 

Papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło

 

2012

2013

2014

2 015

2016

2017

2018

2019

2020

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw i szkła [%]

≥10

≥12

≥14

≥16

18

≥20

≥30

≥40

≥50

Osiągnięty przez Gminę Kałuszyn poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw i szkła

47,61

76,65

17,65

36,62

22,40

27,22

49,79

69,47

 

 

 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2 015

2016

2017

2018

2019

2020

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

30

36

38

40

≥42

≥45

≥50

≥60

≥70

Osiągnięty przez Gminę Kałuszyn poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

2012

16.7.2013

2014

2 015

2016

2017

2018

2019

16.7.2020

PR dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na wysypisku

≤75

≤50

≤50

≤50

≤45

≤45

≤40

≤40

≤35

Osiągnięty przez Gminę Kałuszyn poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na wysypisku

2,66

0,00

1,45

6,24

7,22

1,19

3,83

3,59

 

 

 

 

Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

 

Gmina Kałuszyn

Gmina Kałuszyn położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, przy drodze krajowej Nr2 Świecko-Terespol i zajmuje powierzchnię 95 km2. Na system osadniczy składa 29 wsi oraz miasto Kałuszyn, które zamieszkuje 6.300 osób.. Przez teren gminy przebiega fragment autostrady A-2 (obwodnica Mińska Mazowieckiego) co stwarza dogodne warunki dojazdu do Warszawy, Mińska Mazowieckiego i Siedlec.
W gminie jest  około 990 indywidualnych gospodarstw rolnych i działa 400 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Większość z nich to firmy rodzinne.
Historia miasta Kałuszyn jest małą kroniką dziejów państwa polskiego. Najstarsze znaleziska archeologiczne  pochodzą z III w p.n.e.. Kałuszyn w 1718 r. otrzymał prawa miejskie na mocy przywileju wydanego przez króla Augusta II na Sejmie w Grodnie. Herb Kałuszyna w postaci czarnego kozła w żółtym polu ustanowiono 160 lat temu.
Najbardziej charakterystycznymi zabytkowymi obiektami w Kałuszynie są: kościół parafii rzymsko – katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w ołtarzu głównym znajduje się obraz patronki kościoła namalowany przez Michała Elwiro Andriolego, Plebania w Kałuszynie z II połowy XIX w., Poczta z końca XIX w., Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z 1916 r., Oberża z II połowy XIX w.,Zespół dworski w Gołębiówce wybudowany w latach 1923-27 i zespół dworsko – folwarczny w Sinołęce wybudowany ok. 1830 r. wraz z XVII w. kaplicą rodową..
Na cmentarzu parafialnym znajdują się mogiły i pomnik poświęcony żołnierzom 1 Dywizji Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego poległym w zwycięskiej bitwie pod Kałuszynem 12 września 1939 roku.
Kałuszyn położony jest w zdrowym i atrakcyjnym przyrodniczo regionie. Niezwykle istotnym elementem pejzażu są kompleksy leśne. Wśród nich znajdują się głównie bory mieszane. Akweny wodne położone między lasami, łąkami tworzą ekosystemy sprzyjające bytowaniu różnorodnych gatunków fauny i flory.

Kałuszyńskie Krajobrazy

Gmina Kałuszyn_11 Gmina Kałuszyn_12 Gmina Kałuszyn_10 Gmina Kałuszyn_3 Gmina Kałuszyn_4 Gmina Kałuszyn_5 Gmina Kałuszyn_6 Gmina Kałuszyn_7 Gmina Kałuszyn_8 Gmina Kałuszyn_9


Ścieżki ekologiczne stwarzają warunki do zorganizowanego i indywidualnego wypoczynku na łonie natury. Do cennych przyrodniczo elementów zalicza się rezerwat Przełom Witówki, który zajmuje 92,11 ha.  Ma on charakter florystyczny i służy ochronie zbiorowisk roślinnych, porastających dolinę rzeki Witówki. Część gminy znajduje się w Mińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Występuje tu użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie” . W jego obrębie znajdują się sosny pospolite w wieku około 300 lat o obwodzie do 280 cm.

Sosny Olszewickie

Gmina Kałuszyn_1 Gmina Kałuszyn_13 Gmina Kałuszyn_14 Gmina Kałuszyn_15 Gmina Kałuszyn_2


Tradycyjny charakter gospodarstw rolnych stwarza warunki do bliskiego kontaktu z przyrodą i zachęca do wycieczek pieszych i rowerowych.     
Gmina od lat tworzy dogodne warunki  do rozwijania działalności gospodarczej , zamieszkania i aktywnego wypoczynku. We wszystkich sołectwach oraz w mieście jest dobrze rozwinięta infrastruktura wodociągowa oraz system kanalizacji w mieście, zaawansowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.

Dysponujemy kompleksami boisk sportowo-rekreacyjnych w tym dwa korty do tenisa. Podstawowe potrzeby edukacyjne zaspokajają Szkoły Podstawowe w Kałuszynie i Nowych Groszkach oraz filia Szkoły Podstawowej w Chrościckach, Publiczne Gimnazjum oraz Przedszkole w Kałuszynie.

Korty tenisowe, boiska, bieżnie – miejsca aktywnego wypoczynku w Kałuszynie

Gmina Kałuszyn_43 Gmina Kałuszyn_41 Gmina Kałuszyn_42 Gmina Kałuszyn_40 Gmina Kałuszyn_2 Gmina Kałuszyn_3

Przy szkole Podstawowej od 33 lat dział  Zespół Pieśni i Tańca „Kasianiecka”. Zespół Kasianiecka zdobywa sukcesy w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz przeglądach tanecznych i teatralnych. Ostatnio zdobył złoty medal w X międzynarodowym Dziecięcym i Młodzieżowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Magia Italia” we Włoszech. 

Gmina może pochwalić się również pięknie rozbudowaną Biblioteką Publiczną, która zajęła I miejsce w kraju, w rankingu Bibliotek 2012, przeprowadzonym przez Instytut Książki i Dziennik Rzeczypospolita.

 Gmina Kałuszyn_8


Aktywność życia na wsi potwierdza zajęcie I miejsca przez wieś Zimnowoda w konkursie „Przyjazna wieś 2011”. Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.
Do jednej z większych inwestycji realizowanych przez gminę w 2011 roku była budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni lustra wody 7 ha, którego otoczenie zostało zagospodarowane do celów rekreacyjnych. W ramach zagospodarowania wybudowano kąpielisko z plażą o długości ca 250 m i szerokości 40 m, dwa boiska do piłki plażowej, plac zabaw dla dzieci, przebieralnie i toalety, ścieżkę rowerową wokół zbiornika i ścieżkę edukacyjną. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie w roku 2013 wybudowany  amfiteatr wykorzystywany do imprez plenerowych, w pobliżu jest wykonana droga dojazdowa i parkingi
Zbiornik rekreacyjny został wpisany w naturalne środowisko. Wraz z otoczeniem stwarza idealne warunki na potrzeby rekreacyjne oraz inwestycje budowlane. Wokół zbiornika dominują tereny zielone i leśne, są idealnym miejscem pod zabudowę mieszkaniową. W sąsiedztwie zalewu i lasów wydzielono 41 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

 Zalew "Karczunek" idealne miejsce do rekreacji i pod zabudowę mieszkaniową

Gmina Kałuszyn_14 Gmina Kałuszyn_44 Gmina Kałuszyn_45  Gmina Kałuszyn_13

Gmina Kałuszyn_20 Gmina Kałuszyn_21 Gmina Kałuszyn_6 Gmina Kałuszyn_5

Gmina Kałuszyn_10 Gmina Kałuszyn_27 Gmina Kałuszyn_28 Gmina Kałuszyn_7 Gmina Kałuszyn_9

Czysta woda w zbiorniku pełnym ryb

Gmina Kałuszyn_35 Gmina Kałuszyn_34 Gmina Kałuszyn_37 Gmina Kałuszyn_38

Wytyczone pasy drogowe pod ułożenie infrastruktury technicznej i nawierzchni przy zalewie "Karczunek"

Gmina Kałuszyn_23 Gmina Kałuszyn_24 Gmina Kałuszyn_26

Rzut planu działek z lotu ptaka

Z lotu ptaka zalew plan działek_1

Szczegółowy wykaz działek

wykaz działek

W naszym mieście odpoczywać tez można w pięknie odnowionym skwerze miejskim, przy fontannie, wzbogaconym o elementy małej architektury takie jak: plac wodny, plac zabaw dla dzieci, stała scena, odbudowana stara studnia. W letnie miesiące, na stałej scenie odbywają się występy różnych zespołów, prowadzone są zabawy dla dzieci i wiele innych różnych atrakcji. Nowy park tętni życiem, Jest to miejsce dla organizacji uroczystości, festynów i innych imprez kulturalno – rozrywkowych.

Park tętniący życiem. Miejsce organizacji uroczystości, festynów i imprez kulturalno-rozrywkowych

Gmina Kałuszyn_11 Gmina Kałuszyn_12

Gmina Kałuszyn_16 Gmina Kałuszyn_17 Gmina Kałuszyn_18 Gmina Kałuszyn_19

Gmina Kałuszyn_22 Gmina Kałuszyn_25 Gmina Kałuszyn_29

Gmina Kałuszyn_30 Gmina Kałuszyn_31 Gmina Kałuszyn_32 Gmina Kałuszyn_4 Gmina Kałuszyn_36 Gmina Kałuszyn_33

Korzystny układ komunikacyjny, duża ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługi, dobrze funkcjonująca oświata, opieka społeczna i zdrowotna, nie skażone środowisko przyrodnicze to wielkie  atuty gminy Kałuszyn. Nowo wybudowany odcinek autostrady A-2 skraca czas podróży do Warszawy do 55 minut. 
Warto poznać naszą historię i piękne obiekty zabytkowe posadowione w przestrzeni pięknego ukształtowanego przez naturę krajobrazu. Zapraszamy zatem do zwiedzania miasta, okolicy i osiedlania się w naszej pięknej i dynamicznie rozwijającej się gminie.

Placówki Kulturalne Gminy

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Dom Kultury w Kałuszynie

Walory Przyrodnicze

Indywidualne formy ochrony przyrody.
Na terenie gminy Kałuszyn występują pomniki przyrody - 5 i użytek ekologiczny. Pomnikami przyrody ustanowiono: 2 drzewa oraz 3 głazy narzutowe. Drzewa uznane ze pomniki przyrody to:
    lipa drobnolistna zlokalizowana na terenie probostwa Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałuszynie;
    lipa drobnolistna „Renata” znajdująca się w parku podworskim w Sinołęce
    dęby Bolek i Lolek zlokalizowane na działce położonej na terenie miejscowości Leonów.
    Dąb szypułkowy „Bolek” oraz „Lolek” zlokalizowane na prywatnej nieruchomości w miejscowości Leonów.
Głazy narzutowe uznane za pomniki przyrody znajdują się na gruntach wsi Garczyn Duży, są to:
    średnioziarnisty granit różowy;
    drobnoziarnisty granit różowy;
    gnejs szary.Użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie” został zatwierdzony w 2001r. Stanowi on starodrzew sosnowy w wieku ok. 300 lat. Użytek zajmuje obszar o powierzchni 0,22 ha. Stanowi unikatowe stanowisko sosny zwyczajnej o zachowanym naturalnym pokroju korony.Formy ochrony powierzchniowej.Rezerwat Przełom Witówki powstał w 1995r na terenie uroczyska Gójszcz. Zajmuje obszar 92,11 ha, z czego 6,25 ha znajduje się na terenie gminy Kałuszyn. Pozostała część rezerwatu znajduje się w obrębie gminy Mrozy.
Na obszarze rezerwatu 88,14 ha zajmują lasy, 1,53 ha bagna, 0,9 ha bagna i pastwiska. Wzdłuż rzeki Witówki ciągnie się ols porzeczkowy, z dużym udziałem chronionej porzeczki czarnej. W kompleksie z olsem występują łęgi: łęg przystrumykowy, łęg wiązowo-jesionowy oraz grąd lipowo-grabowy i bór mieszany. Na terenie rezerwatu znajdują się także szuwary turzycy błotnej i zespół sitowia leśnego.
Na terenie rezerwatu występują gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, storczyk Fuscha, storczyk szerokolistny, grążel żółty, listera jajowata, kruszczyk szerokolistny, kopytnik zwyczajny, bagno zwyczajne, grzybień biały, turówka wonna, kruszyna, kalina.
Do ciekawych taksonów zaliczyć można: narecznicę szerokolistną, porzeczkę alpejską, kokorycz pełną, ligustr pospolity, czermień błotną, brodobrzankę wodną, wiechlinę odległokłosą.
Zarejestrowano również występowanie następujących ptaków: brodziec samotny, wodnik, myszołów zwyczajny, mysikrólik, kobuz, słonka, puszczyk.Miński Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1986r. zajmuje obszar 29316 ha, rozciągający się na długości 30 km wzdłuż drogi Warszawa-Terespol. W jego skład wchodzą tereny należące do gmin: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Cegłów, Jakubów, Kałuszyn. Około 8% powierzchni Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy do gminy Kałuszyn.
Najliczniej reprezentowanymi zbiorowiskami w Mińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu są bór świeży, bór mieszany i lasy mieszane. Dotychczas stwierdzono występowanie 703 gatunków roślin naczyniowych, w tym 12 objętych ochroną ścisłą, 10 - ochroną częściową i 51 taksonów uznawanych za rzadkie. Niektóre z nich to: pióropusznik strusi, widłak torfowy, lilia złotogłów, kokorycz pełna, niezapominajka skąpokwiatowa, janowiec skrzydlasty, bodziszek żałobny, cibora żółta, groszek czerniejący.
Na terenie stawów rybnych w Gołębiówce, stanowiących regionalne ostoje ptaków występują: rybitwy czarne, bączki, zielonki, czernice, perkozy. Osobliwością jest stanowisko ogorzałki.Różnorodność ekosystemów znajdujących się na terenie gminy Kałuszyn pozwala na bytowanie różnorodnych gatunków roślin i zwierząt. Żyją tu wszystkie gatunki sikor, dzięciołów, pokrzewek. Wzrasta liczba ptaków drapieżnych - pustułka, krogulec, myszołów, błotniak stawowy i łąkowy. Z ptaków przebywających okresowo występują orzeł bielik żerujący na stawach rybnych w Gołębiówce, kania czarna i bocian czarny. Na terenie stawów rybnych w Gołębiówce obserwować można łyski, łabędzie, perkozy, żurawie. W okolicach Groszk obserwować można zaskrońce. Na terenie gminy Kałuszyn występuje także zwierzyna łowna: sarny, dziki, bażanty, kuropatwy. Pojawiły się stanowiska żerowanie bobrów na rzece Rządzy. Z bezkręgowców obserwować można motyle: niepylak apollo, mieniak, rusałki

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Policja

OSP w Gminie

Wirtualny spacer po Kałuszynie

Panoramy

 1. Panorama Parku Miejskiego
 2. Kościół Pod Wezwaniem WNMP w Kałuszynie
 3. Zespół Dworsko Folwarczny w Sinołęce

Więcej obiektów na wizualizacja.powiatmiński

Multimedia

Galeria Zdjęć

Osiągnięcia Gminy

Gmina Kałuszyn otrzymała wyróżnienie w konkursie

„”Przyjazna Wieś 2014 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłosiła w maju 2014 konkurs „Przyjazna wieś" na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
Udział w konkursie mogli wziąć beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.
W dniu 11.08.br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej ”Przyjaznej wsi 2014” na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Komisja dokonała oceny i w głosowaniu punktowym wybrała laureatów tegorocznego konkursu. W kategorii infrastruktura społeczna wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Kobiet z Pomysłem w Zimnowodzie za projekt „Z Internetem łatwiej”, który realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Projekt Stowarzyszenia realizowany był w okresie od stycznia do czerwca 2013r. przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Kałuszynie oraz Gminą Kałuszyn. Celem operacji było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie warsztatów komputerowych (w podziale na 3 grupy w zależności od stopnia zaawansowania: poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany).  Zajęcia skierowane były do 30 osób zamieszkałych na obszarze LGD i odbywały się w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie.  Osoby uczestniczące w zajęciach zdobyły umiejętności w zakresie obsługi komputera, tworzenia różnych dokumentów w edytorze tekstu, poznały wybrane zagadnienia arkusza kalkulacyjnego oraz możliwości i zastosowanie Internetu. Realizacja operacji przyczyniła się do zdobycia nowych umiejętności w tym do zwiększenia zainteresowań komputerem i Internetem mieszkańców obszaru LGD. Budżet projektu to kwota 11.820,00 zł. z czego dofinansowanie to kwota 8 237,94.
Wyróżnienie dla Stowarzyszenia odebrała Prezes Stowarzyszenia Kobiet z Pomysłem w Zimnowodzie Pani Beata Maria Gadomska podczas uroczystego zakończenia konkursu „Przyjaznej wsi 2014”, które odbyło się podczas VIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 wyróżnienie

 


Kontakt

URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE

 

BurmistrzArkadiusz Czyżewski

Z-ca Burmistrza Henryka Sęktas

Sekretarz

Skarbnik Maria Bugno

Adres:
05 - 310 Kałuszyn
ul.  Pocztowa 1
Telefon: (25) 757-66-18

             (25) 757-61-88

     Fax: (25) 757-60-26

Sekretariat: 25 676 00 44

 

Ważne informacje w sprawie szczepień COVID-19Strona www: http://www.kaluszyn.pl


E-mail: umkaluszyn(@)kaluszyn.pl , sekretariat(@)kaluszyn.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania podań, wniosków oraz skarg do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w formie elektronicznej.

Korzystanie z ESP jest możliwe tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny lub potwierdzony profil zaufany. Aby skorzystać z ESP, należy kliknąć ePUAP

 

adres skrytki: /g1l9h0r9dv/skrytka

 


NIP: 822-10-02-958

 

REGON: 000528451

 

Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn informuje, że od 01.01.2019r. obsługę bankową budżetu Gminy Kałuszyn (NIP 822-215-88-17; regon 711582612; kod  jednostki 1412093) prowadzi  Bank Spółdzielczy w  Kałuszynie.

 

Numer rachunku podstawowego to: 29 9224 0007 0000 9667 2000 0010

 

Konto do opłat  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 27 9224 0007 0000 9667 2000 0240GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO:

Poniedziałek - piątek - od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

CENTRALA - (025)757-66-18

 

Dowody osobiste, zarządzanie kryzysowe, ewidencja ludności - wew. 17


Kadry, sprawy oświaty - wew. 11


Urząd Stanu Cywilnego - wew. 21


Podatki - wew. 10


Inwestycje - wew. 12

 

Stanowisko pracy ds.   funduszy, programów pomocowych, rozwoju gminy, drogownictwo - w.16

 

 

 

 

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, komunalnej i promocji gminy - w.15

 

 

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i gospodarki odpadami - w.24 

 

 

 

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwo, ochrona zwierząt, komunikacja - w.24

 

 

Sport i rekreacja - wew. 15


Działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohol - wew. 19


Obsługa Rady - wew.11


Skarbnik - wew. 14

 

Obsługa finansowa jednostek oświatowych - wew. 33


Obsługa finansowa budżetu gminy - wew.18

 

 

Akty Prawne

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Ochrona Środowiska

Charakterystyka środowiska gminy Kałuszyn


Gmina Kałuszyn położona jest w dorzeczu Bugu na pograniczu Kotliny Warszawskiej na zachodzie i Wysoczyzny Siedleckiej na wschodzie.

Mazowsze stanowi kotlinę, która na wschód od Wisły podnosi się łagodnie osiągając pod Kałuszynem 223 m. Ta wyniosłość terenu silnie rozcięta przez erozje cieków wodnych nazywana jest  "guzem kałuszyńskim".

Ze względu na to, że początek bierze tu kilka rzek płynących do Wisły i Bugu nazywany jest również "kałuszyńskim węzłem wodnym":

 • w pobliżu miejscowości Chrościce i Wólka Kałuska przepływa rzeka Rządza, która w początkowym biegu płynie w kierunku południowym i południowo - zachodnim, a następnie kieruje się ku północnemu zachodowi;
 • w pobliżu miejscowości Olszewice i Szymony przepływa rzeka Witówka kierująca się ku południowemu wschodowi;
 • w pobliżu miejscowości Mroczki, Milew i Sinołęka przepływa rzeka Gawroniec kierująca się ku północnemu Zachodowi.


Gmina posiada bogate walory przyrodnicze. Indywidualne formy ochrony przyrody stanowią pomniki przyrody i użytek ekologiczny. Pomnikami przyrody uznane są 4 drzewa oraz 3 głazy narzutowe.Drzewa uznane za pomniki przyrody to:

 • lipa drobnolistna znajdująca się na terenie probostw Parafii Rzymsko - Katolickiej w Kałuszynie,
 • lipa drobnolistna "Renata" znajdująca się w parku podworskim w Sinołęce,
 • dęby szypułkowe "Bolek" i "Lolek" zlokalizowane na prywatnej nieruchomości w miejscowości Leonów.


Głazy narzutowe unane za pomniki przyrody znajdują się na gruntach wsi Garczyn Duży. Są to :

średnioziarnisty granit różowy, drobnoziarnisty granit różowy, gnejs szary.

Użytek ekologiczny "Sosny Olszewickie" stanowią starodrzew sosnowy w wieku około 300 lat. Użytek zajmuje obszar o pow. 0,22 ha, stanowi unikatowe stanowisko sosny zwyczajnej o zachowanym naturalnym pokroju korony.Na terenie uroczyska Gójszcz w 1995 roku powstał Rezerwat Przełom Witówki. Rezerwat zajmuje obszar ponad 92 ha, z czego ponad 6 ha znajduje się na terenie gminy Kałuszyn. Wzdłuż rzeki Witówki ciągnie się ols porzeczkowy, dużym udziałem chronionej czarnej porzeczki. W kompleksie z olsem występują łęgi: łęg przystrumykowy, łęg wiązowo-jesionowy, grąd lipowo-grabowy i bór mieszany. Na terenie rezerwatu występują gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko, złoto głów storczyk Fuscha, storczyk szerokolistny, grążel żółty kopytnik zwyczajny, bagno zwyczajne, turówka wonna, kruszyna, kalina.

 


Przez teren gminy rozciąga się. Około 8 % powierzchni Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy do tutejszej gminy. Cały obszar zajmuje powierzchnię 29.316 ha, rozciąga się na długości 30 km wzdłuż drogi Warszawa - Terespol. Najliczniej reprezentowanymi zbiorowiskami są tu bór świeży, bór mieszany, lasy mieszane, występuje ponad 700 gatunków roślin naczyniowych, w tym 12 objętych ochroną ścisłą, 10 ochroną częściową i 51 taksonów uznawanych za rzadkie. Można tu potkać pióropusznik strusi, widłaka torfowego, lilię złoto głów, kokorycz pełną, niezapominajkę skąpo kwitową. Na terenie stawów rybnych w Gołębiówce, występują osobliwe gatunki ptaków: rybitwy czarne, bączki, zielonki, czernice, perkozy, a także stanowisko ogorzałki. Z ptaków przebywających okresowo występują: orzeł bielik, kania czarna i bocian czarny. Różnorodność ekosystemów występujących na terenie gminy pozwała na bytowanie różnorodnych gatunków ptactwa, zwierząt. Żyją tu wszystkie gatunki sikor, dzięciołów, pokrzewek, ptaki drapieżne -krogulec, myszołów, pustułka, błotniak stawowy i łąkowy. Na terenie gminy występuje także zwierzyna łowna; dziki, sarny, bażanty, kuropatwy, na rzece Rządzy pojawiły się stanowiska żerowania bobrów.

Gleby na terenie gminy są słabej jakości. Ponad połowę użytków rolnych stanowią gleby klas V i VI, natomiast gleby klasy Ii II praktycznie nie występują.

Powierzchnia geodezyjna gminy Kałuszyn wynosi 9.452 ha, z czego około 21,6 % stanowią lasy. Największa powierzchnia leśna jest w obrębie miejscowości: Marysin - 223,97 ha; Mroczki - 143,81 ha; Milew - 142,92 ha; Nowe Groszki - 132,49 ha, najmniejsza: Garczyn Mały - ok. 10 ha; Patok - 11 ha. W przeważającej części kompleksów leśnych są to bory mieszane i bory mieszane świeże. Gatunkiem dominującym jest sosna zwyczajna.

Na terenie gminy występują złoża kruszywa naturalnego - żwiru i piasku. Obszary górnicze zlokalizowane są na gruntach wsi Kazimierzów, Ryczołek, Olszewice, Gołębiówka, Przytoka.

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Kałuszyn

1.    Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej

        w Kałuszynie 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 4 Bielińska Joanna

        Tel. o25/75-76-021 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2.    Stowarzyszenie Klub Sportowy Victoria 05-310 Kałuszyn

        ul. Warszawska 7 Dariusz Przybyłko - Prezes

        e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3.   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej 05-310 Kałuszyn

       ul. Warszawska 45 Grażyna Gójska - Prezes  Tel. 025/75-76-210

       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


4.   Stowarzyszenie Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II 05-310 Kałuszyn

       ul. Mickiewicza 2

Prezes- Alina Włodarczyk-Kurpiewska

tel. 609255005

Kapelmistrz - Rafał Walentek

tel. 792234159


5.   Stowarzyszenie Jesteśmy Razem 05-310 Kałuszyn

       ul. Wojska Polskiego 20 Hanna Poławska - Prezes 

       Tel. 025/75-76-147

 

6. Koło Gminne Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

       05-310 Kałuszn ul. Warszawska 45 Jadwiga Milewska

       – Przew.Koła

       Tel. 025/75-76-210 /Dom Kultury/ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


7. Koło Miejsko-Gminne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów

       Politycznych 05-310 Kałuszyn  ul. Warszawska 45

       Eugeniusz Kulesza - Prezes Koła e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

       Tel. pryw. 025/75-76-285

 

8. Stowarzyszenie  Inicjatyw Wszelkich „DRZEWO POKOLEŃ” ,

      adres 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 4, 

      Teresa Kowalska – prezes,

      kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 25/7576-021

 

Oświata w Gminie Kałuszyn

    Szkoła Podstawowa w Kałuszynie
    Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach
    Publiczne Gimnazjum w Kałuszynie
    Przedszkole Publiczne w Kałuszynie

Samorząd

Gmina to wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą jej mieszkańcy i odpowiednie terytorium. Gmina ma osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Podstawowym aktem wewnętrznym regulującym, obok przepisów powszechnie obowiązujących, ustrój i sposób działania organów gminy jest jej statut. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym /poprzez wybory i referendum gminne/ lub za pośrednictwem organów gminy.


 

Zadania gminy

Samorząd gminy wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania publiczne wykonywane przez gminę dzielą się na zadania własne oraz zadania zlecone /bądź to w drodze ustawy, bądź na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego/.

Zadania własne gminy obejmują zwłaszcza sprawy:

 • gospodarki terenami, ładu przestrzennego i ochrony środowiska,
 • dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • oświaty - szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i przedszkola,
 • kultury,
 • kultury fizycznej,
 • targowisk i hal  targowych,
 • zieleni,
 • cmentarzy komunalnych,
 • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze społecznościami  lokalnymi i regionalnymi innych państw,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej.


Organy Gminy

Organami Gminy Kałuszyn są:

 • Rada Miejska
 • Burmistrz


Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Tworzą ją radni wybrani w wyborach powszechnych, bezpośrednich, tajnych i równych odbywających się na zasadach określonych w ustawie z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm./. Rada Miejska w Kałuszynie liczy 15 radnych. Kadencja rady gminy trwa 4 lata. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, którego zadaniem jest organizowanie pracy rady oraz zwoływanie i prowadzenie jej obrad.

Radzie gminy przysługuje domniemanie kompetencji. Wszelkie zatem kompetencje niepowierzone wyraźnie  burmistrzowi /wójtowi/, a przyznane przez prawo organom gminy przysługują radzie. Do wyłącznej  właściwości rady gminy należą następujące sprawy:

 • uchwalanie statutu gminy, powołanie i odwołanie  skarbnika oraz sekretarza gminy,
 • uchwalanie budżetu gminy,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków  budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na to odpowiednich sum,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podejmowanie uchwał w sprawach  herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
 • Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy/zgodnie z art.26 ustawy o samorządzie gminnym/, wybranym w bezpośrednich wyborach.


Do zadań  burmistrza należy przede wszystkim:

 • przygotowywanie projektów  uchwał rady gminy,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.   
 

Burmistrz pełni funkcję organu pierwszej instancji właściwego do załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej. Jest organem podatkowym pierwszej instancji w zakresie podatków  pobieranych przez gminę.  Burmistrz jest  kierownikiem Urzędu Miejskiego  i wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. Siedzibą samorządu  jest:

Urząd Miejski w Kałuszynie
05-300 Kałuszyn,
ul. Pocztowa 1
tel/fax 025/757-60-26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
więcej informacji w BIP

Policja

ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn
tel/fax. 025 757 67 77

+48477249799

Kierownik posterunku: mł. Aspirant Piotr Gaładyk

tel. Komisariat Pokicii w Mrozach 47 724 98 50
 

 

Bezpieczeństwo osób i mienia na terenie gminy zapewnia Posterunek Policji w Kałuszynie podporządkowany Komisariatowi Policji w Mrozach.
Posterunek dla gminy Kałuszyn przywrócony został staraniem władz samorządowych we wrześniu 2003 roku. Na siedzibę Posterunku gmina przekazała nieodpłatnie lokal w budynku Urzędu Miejskiego. W grudniu 2005 roku Posterunek został wyposażony przez Komendę Powiatową Policji w samochód marki Skoda Octavia. Gmina Kałuszyn sfinansowała w części zakup tego samochodu.
Posterunek zatrudnia 5 policjantów.

 

 

Urząd

 • Dane teleadresowe

  • EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
  • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
  • STRAŻ POŻARNA 998
  • POLICJA 997
  • POGOTOWIE GAZOWE 992
  • POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
  • INFORMACJA DROGOWA 19 111
  • Urząd Miejski – Zarządzanie Kryzysowe
                        ul. Pocztowa 1
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 25 757 66 18 wew. 17 (w godzinach pracy Urzędu)
  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (czynne całą dobę)
                        ul. Warszawska 120
                        05-300 Mińsk Mazowiecki
                        tel. 25 758 62 64
  • Ośrodek Pomocy Społecznej
                        ul. Pocztowa 4A
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 537 519 078
  • Zakład Gospodarki Komunalnej
                        ul. Warszawska 37
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 661-540-505
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                        ul. Wojska Polskiego 24
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 25 757 61 22

 

 

Samoobrona powszechna – polega na trwałym lub     doraźnym organizowaniu się ludności cywilnej w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona  ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Jednym z ważniejszych zadań Obrony Cywilnej jest ostrzeganie i alarmowanie ludności przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym.  Ma to na celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych pomieszczeniach ochronnych.

OSTRZEGANIE – przekazywanie komunikatów i informacji o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach. Informacje te przekazywane są przez organy wykrywające lub ustalające stan zagrożenia organom odpowiedzialnym za uprzedzanie alarmowanie ludności, w celu podjęcia działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujących o sposobach wykorzystania tych działań.

ALARMOWANIE – przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

W gminie Kałuszyn do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się syreny ręczne zlokalizowane w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96). Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawiają poniższe tabele.
 

Rodzaje alarmów i komunikaty ostrzegania

według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWELp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

Znak żółty w kształcie trójkąta

lub

w uzasadnionych przypadkach innej

figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

 

 

 

        KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. .....

może nastąpić skażenie

.................................

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku ...................... (podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj skażenia)

dla ..................

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj zakażenia) dla ..................

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ...................

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj klęski)

dla ..................

 

 

ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Rodzaj alarmu

Postępowanie po usłyszeniu sygnału alarmu lub uprzedzeniu o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami:

Alarm powietrzny

 Osoby znajdujące się w domu powinny:

·      szybko ubrać się,

·      zabrać indywidualne środki ochrony,

·      zamknąć okna i drzwi,

·      wyłączyć urządzenia energetyczne,

·      zga­sić ogień w piecach,

·      zabrać przygotowany zapas żywności, wody oraz doku­menty osobiste, latarkę elektryczną i dobrze zabezpieczyć mieszkanie,

·       wychodząc z domu należy wyprowadzić całą rodzinę, a także ostrzec sąsiadów, którzy mogli nie usłyszeć sygnału,

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

·      przerwać czynności pracując przy sprzęcie mechanicznym, wyłączyć urządzenia i zabezpieczyć pomieszczenie,

·      pracownicy w zakładach pracy powinni postępować zgodnie ze wskazówkami zakładowych organów Obrony Cywilnej,

·      udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

·      pomagać słabszym i chorym

·      prowadzący wszelkie pojazdy mechaniczne lub konne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego powinni je zatrzymać. Pojazdy zatrzymują się w taki sposób aby nie tarasować przejazdu.

Przechodnie udają się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych. Nocą wygaszane są światła.

·      przed udaniem się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych właściciele żywego inwentarza muszą schronić zwierzęta w uprzednio przygotowanych pomiesz­czeniach ochronnych,

·      do pomieszczeń ochronnych dla ludzi nie wolno zabierać zwierząt domowych, materiałów łatwopalnych i o silnym zapachu, w pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu, używać lamp naftowych i świec,

 

Alarm o skażeniach

Należy postępować jak po ogłoszeniu sygnału alarmu o skażeniach, ponadto:

·      poza schronami lub w schronach nie posiadających urządzeń filtrowentylacyj­nych należy niezwłocznie nałożyć maski p.gaz., narzutki, buty ochronne i inne posiadane środki ochrony dróg oddechowych i skóry,

·      nie zbliżać się do rejonu awarii,

·      stosować się do informacji przekazywanych przez ruchome środki

·      jeśli sam zauważasz oznaki użycia broni chemicznej lub biologicznej powinie­neś niezwłocznie nałożyć maskę p.gaz., lub inne środki ochrony i zawiadomić o tym najbliższe otoczenie, a następnie organy Obrony Cywilnej działające na tym terenie.

Osoby przebywające w otwartej przestrzeni powinny:

·      szybko wyjść ze strefy skażonej kierując się prostopadle do kierunku wiatru od­dalając się od miejsca największego skażenia, przy czym należy uważać by nie wchodzić na plamy środka trującego lub do lejów bomb (pocisków),

·      udać się do najblizszych budynków mieszkalnych lub publicznych,

 

Osoby, przebywające w pomieszczeniach, które nie zdażyły wyjść przed wystąpieniem skażenia powinny:

·      włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń,

·      pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,

·      do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać szczelnych pomieszczeń,

·      powstrzymać sie od palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz prac wymagających wysiłku (dużego zapotrzebowania na tlen)

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska

·      wysłuchiwać komunikataty, ściśle wykonywać polecenia,

·      powiadomić sąsiadów i być w gotowości do niesienia pomocy,

·      nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

·      sprawdzić posiadane indywidualne środki ochronne

·      skontrolować szczelność pomieszczeń przeznaczonych do ukrycia ludzi i zwierząt,

·      sprawdzić zabezpieczenie przed skażeniami posiadanych zapasów żywności, wody, lekarstw oraz paszy dla inwentarza żywego,

·      umieścić zwierzęta w uprzednio przygotowanych pomieszczeniach ochronnych, udać się do ukrycia,

·      przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia służb obrony cywilnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Odwołanie alarmu

·      po tym sygnale można wychodzić z pomieszczeń ochronnych,

·      poddać się zabiegom sanitarnym w przypadku wystąpienie skażeń,

·      przeprowadzić dezaktywację w przypadku skażeń promieniotwórczych lub odkażania w przypadku skażeń chemicznych żywnosci, sprzętu zwierząt gospodarskich, paszy oraz innego mienia,

·      w przypadku zakażenia biologicznego stosować się do zasad profilakatyki przeciwepidemicznej

·      przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,

 

 

Historia i zabytki

Najstarsze znaleziska archeologiczne w gminie Kałuszyn pochodzą z trzeciego wieku przed naszą erą. Od czasów średniowiecza tereny wchodziły w skład Ziemi Liwskiej. Dzięki staraniom możnego rodu Opackich, w 1718 roku Kałuszyn otrzymał prawa miejskie. Nadał je król August II na Sejmie w Grodnie. Właścicielami miejscowości byli kolejno: Kałuscy, Orzeccy, Opaccy, Rudzińscy, Różanieccy i Zamoyscy. Ostatnim dziedzicem Kałuszyna był Aleksander Wątróbski. 

Miasto ma bogatą przeszłość historyczną. W czasie kampanii napoleońskiej zostało zniszczone. Podczas powstania listopadowego trzykrotnie doszło do walk w mieście. Kałuszynianie brali również czynny udział w powstaniu styczniowym. W czasie kampanii obronnej w dniach 12-13 września 1939 r. I Dywizja Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego stoczyła pod Kałuszynem zwycięski bój z 44 pułk 11 DP oraz elementami DPanc. „Kempf”. W 1991 roku Kałuszyn przystąpił do Stowarzyszenia Miast Pokoju. Z ziemią kałuszyńską związanych jest wiele interesujących przekazów historycznych.

ZABYTKI KAŁUSZYNA

 1. Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny zbudowany w latach 1889-1897 wg projektu Józefa Dziekońskiego (w ołtarzu głównym obraz pędzla M. Andriollego).
  Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_16 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_17 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_19 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_18 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_1 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_6 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_7 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_8 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_9 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_10 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_11 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_12 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_13 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_15 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_14 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_2 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_20 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_3 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_4
 2. Plebania - budynek murowany z II poł. XIXw.
   
 3. Poczta - murowana, parterowa z końca XIXw., odrestaurowana w 1993 r.
   Poczta w Kałuszynie_1 Poczta w Kałuszynie_2
 4. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z 1918 r.
   
 5. Ratusz w Kałuszynie.
  Ratusz w Kałuszynie_1 Ratusz w Kałuszynie_2 Ratusz w Kałuszynie_3 Ratusz w Kałuszynie_4 Ratusz w Kałuszynie_5
 6. Kamieniczki z przełomu XIX i XXw. przy ul. Warszawskiej.
 7. Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie
  Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_1 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_2 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_3 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_4 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_5
      
 8. Izba Pamięci w Gimnazjum
  Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_2 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_1 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_4 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_5 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_6 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_7 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_8
 9. Kaplica w Olszewicach
 10. Kaplica w Milewie
  Kaplica w Milewie_1 Kaplica w Milewie_2 Kaplica w Milewie_3 Kaplica w Milewie_4 Kaplica w Milewie_5
 11. Zespół Dworski w Gołębiówce
  Zespół Dworski w Gołębiówce_3 Zespół Dworski w Gołębiówce_1 Zespół Dworski w Gołębiówce_2
 12. Zespół Dworsko Folwarczny w Sinołęce
  Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_28 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_11 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_12 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_13 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_14 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_16 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_7  Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_9 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_5 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_10 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_2 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_1 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_17 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_19 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_18 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_4 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_6 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_20 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_21 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_22 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_23 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_24 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_25 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_26 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_27 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_29

Archive Module

This module shows a list of the calendar months containing archived articles. After you have changed the status of an article to archived, this list will be automatically generated. Help

Dodatkowe informacje