informacja dotycząca przydzielonego grantu

Gmina Kałuszyn, zgodnie z wnioskiem zaakceptowanym w dniu 7 lutego  2022 roku, pozyskała środki w kwocie 172 470,00 zł  na realizację działań, których celem jest  podniesienie  poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji  budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

W dniu  08 marca  2022 roku została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 3739/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przyznany grant przeznaczony będzie na cyfryzację urzędu miejskiego poprzez: modernizację serwerowni, wzmocnienie ochrony sieci LAN,  nabycie sprzętu IT, oprogramowania  i niezbędnych licencji. Przeprowadzona została również diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Efektem realizacji projektu będzie usprawnienie pracy zdalnej, dostępu do elektronicznych usług publicznych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.