logo

W terminie od 1.09.2023 r. do 15.09.2023 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2023/2024.

Kryterium dochodowe to kwota – 600,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

 

Stypendium szkolne może otrzymać:

  • uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokości przychodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2023 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób).

Druki wniosków będą  także dostępne w Urzędu Miejskim w  pok. nr 7

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu: (25) 75 75 618 wew.11 
w godzinach pracy urzędu od 7:30- 15:30.

 

wniosek o stypendium.docx