praca

Urząd Miejski w Kałuszynie zatrudni pracownika na zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, na czas określony -  zastępstwo za nieobecnego  pracownika z powodu usprawiedliwionej nieobecności.

 

Główne zadania na zajmowanym stanowisku

 

 • Opracowywanie projektów  uchwał:  o przystąpieniu do sporządzenia  studium uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy oraz o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego, określanie granic  obszarów objętych planem , przedmiot i zasięg jego ustaleń.
 • Przyjmowanie wniosków  o sporządzenie lub zmianę miejscowych  planów  zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz zapewnienie właściwych warunków przechowywania.
 • Opracowywanie na potrzeby Burmistrza materiałów wyjściowych  do  dokonania analizy zasadności zgłoszonych wniosków o zmianę ustaleń planów miejscowych celem oceny aktualności studium i planów miejscowych.
 • Prowadzenie procedury związanej z opracowaniem  projektów dokumentów planistycznych /studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego/.
 • Przygotowywanie  projektów  uchwał:  w sprawie uchwalenia studium  i  miejscowego planu zagospodarowania 
 • Wykonywanie zadań związanych z wydawaniem  decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych planem zagospodarowania   
 • Opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu opłaty jednorazowej z tytułu  wzrostu  wartości nieruchomości.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących zgodności  proponowanego  podziału nieruchomości z ustaleniami  planu  miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

 

 

W zakresie ochrony środowiska

 

 • Prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze -opiniowanie wniosków na wydanie koncesji na poszukiwanie  i rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobycie kopali ze złóż.
 • Ograniczanie korzystania  z urządzeń  technicznych  i środków transportu  i komunikacji uciążliwych dla środowiska w zakresie hałasu i wibracji.
 • Opracowywanie projektu  programu ochrony środowiska i innych dokumentów planistycznych.
 • Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie.
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 • Sporządzanie wymaganych sprawozdań, informacji i analiz z zakresu prowadzonych spraw.
 • Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami.
 • Ustalanie opłat za korzystanie ze środowiska  i przekazywanie zbiorczych  zestawień danych  do Marszałka Województwa i do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 • Nakazanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających  wodę przed zanieczyszczeniem w przypadku wprowadzenia  do wody ścieków nienależycie oczyszczonych.
 • Opracowywanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji  przedsięwzięć.  
 • Zamieszczanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięć w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Wykształcenie co najmniej średnie techniczne, mile widziane wykształcenie wyższe o kierunku administracja, ochrona środowiska, budownictwo.

Wymagane dokumenty:

 • c.v.
 • kwestionariusz osobowy
 • kopie świadectw szkolnych/dyplomów

 

należy składać do  28 września 2022 roku do godz. 15.oo osobiście lub pocztą /decyduje data wpływu do Urzędu/.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu. na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

Kontakt telefoniczny

25 7576618 w. 11.

 

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Klauzula informacyjna.pdf

Kałuszyn, dnia 16.09.2022 r.