Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim informuje właścicieli lasów, że istnieje możliwość wystąpienia właścicieli lasów z wnioskiem do Starosty Mińskiego o dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2023r. związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.

W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów, koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa.

Decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie ww. kosztów wydaje Starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego, w odniesieniu do lasów innych niż w zarządzie Lasów Państwowych.

Wnioski do Starosty Mińskiego należy składać w terminie do 30 września 2022r.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.

wniosek