pul

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 672) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu w gminie Kałuszyn od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, pokój nr 6a parter budynku, w godzinach pracy urzędu: 730-1530.

Plany sporządzane są na zlecenie Starosty Mińskiego.

 Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, czyli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2022 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem numeru działki, obrębu, imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych   w   gminie Kałuszyn
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U z 2022.672 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty Uproszczonych  Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji stanu lasów dla obrębów ewidencyjnych:

 

 1. ABRAMY
 2. CHROŚCICE
 3. FALBOGI
 4. GARCZYN DUŻY
 5. GOŁĘBIÓWKA
 6. KAŁUSZYN
 7. KAZIMIERZÓW
 8. KLUKI
 9. MARYSIN
 10. MILEW
 11. MROCZKI
 12. NOWE GROSZKI
 13. OLSZEWICE
 14. PIOTROWINA
 15. SINOŁĘKA
 16. STARE GROSZKI
 17. SZEMBORY
 18. SZYMONY
 19. WĄSY
 20. WITY
 21. WÓLKA KAŁUSKA
 22. ZIMNOWODA
 23. ŻEBRÓWKA

 

na okres 60 dni tj.  od dnia 1 września 2022r. do 30 października 2022r., w siedzibie Urzędu Gminy Kałuszyn pokój nr 6a, w godzinach pracy Urzędu 7:30 – 15:30.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Planowany dyżur przedstawiciela wykonawcy w celu konsultacji – 20 wrzesień i 18 październik 2022 w godz. 10.00-14.00

      Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości(numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2022r.

Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Firmę „Agencja „Cezar” – Piotrkowicz Sp.J. Pracownia Urządzania Lasu  z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków  Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.